Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-810

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 29 december 2010

aan de minister van Landsverdediging

Militair domein Ryckevelde - Damage Control Center

krijgsmacht
militaire opleiding
brandbestrijding
militaire basis

Chronologie

29/12/2010 Verzending vraag
2/3/2011 Antwoord

Vraag nr. 5-810 d.d. 29 december 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het militaire domein Ryckevelde worden, onder andere aan boord van vaartuigen, oefeningen georganiseerd in het kader van de opleiding “blussen van branden”, alsook opleiding en training in het kader van schadebeperking op schepen.

In een antwoord van de minister op een eerdere parlementaire vraag werd bevestigd dat voorzien was in de omschakeling naar een propaangasinstallatie en in de plaatsing ervan. Dat zou een goede zaak zijn voor onder andere het milieu en de levenskwaliteit van de bewoners in de buurt van het militaire domein. Als de voor de installatie te verwachten termijnen werden mij toen meegegeven: de vastlegging en notificatie in het derde trimester van 2009 en de start der werken in het eerste semester van 2010. Voor de bouw van de installatie zijn ongeveer 100 werkdagen geraamd.

Graag had ik van de minister het volgende geweten:

1. Hoeveel brandbestrijdingsoefeningen zijn in 2010 georganiseerd?

2. Werden de vooropgestelde termijnen gehaald? Mocht dat niet het geval geweest zijn, wat zijn de redenen voor de vertraging en hoe ziet het nieuwe tijdspad eruit?

Antwoord ontvangen op 2 maart 2011 :

Het geachte lid gelieve hierna het antwoord te willen vinden op de door hem gestelde vragen.

  1. Driëennegentig brandbestrijdingsoefeningen werden in 2010 georganiseerd.

  2. De einddatum van de werken was voorzien op 29 juli 2010. Deze datum is niet gehaald omdat enerzijds de uitvoering van de werken niet voldeed aan de beschrijving van het bijzonder lastenkohier. Er ontbraken bepaalde attesten, het systeem was nog niet afgeregeld in aanwezigheid van de gebruiker en er was geen omheining, onontbeerlijk om redenen van veiligheid, rond de nieuwe citerne geplaatst. Anderzijds werden de aannemingswerken tijdelijk geschorst. Tijdens de uitvoering van de werken is namelijk gebleken dat één van de buitenkuipen zwaar beschadigd was. Deze kuip diende vervangen te worden in de huidige aanneming om later bijkomende hogere kosten te vermijden. Dit genereerde bijkomende werken en kosten, waarvoor de goedkeuring van de inspecteur van Financiën nodig was, gezien we actueel in een periode van lopende zaken zijn. Tijdens deze periode van goedkeuring werden de werken tijdelijk geschorst.

Volgende maatregelen werden sindsdien getroffen:

De aannemer dient nog bepaalde attesten af te leveren voordat de indienststelling kan plaatsvinden.