Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7722

van Yoeri Vastersavendts (Open Vld) d.d. 15 januari 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken

LibiŽ - Deblokkeren gelden van Kadhafi regime - Cijfers beslag - Soorten activa - Voorwaarden en timing

LibiŽ
beslag op bezittingen
Arabische Liga
Afrikaanse Unie

Chronologie

15/1/2013Verzending vraag
22/5/2013Rappel
18/12/2013Rappel
14/1/2014Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7721
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7723

Vraag nr. 5-7722 d.d. 15 januari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De leider van de Libische Nationale Overgangsraad, het politieke orgaan van de rebellen, heeft net een noodoproep gelanceerd voor humanitaire hulp voor Tripoli. Volgens Moustapha Abdeljalil is er in de Libische hoofdstad onder andere een gebrek aan medisch materiaal.

De heropstart van de activiteiten in het land zal veel geld kosten. Uittredend senator Tommelein lanceerde eerder een oproep om een deel van de bevroren tegoeden van Kadhafi aan te wenden voor dringende medische hulp.

Nederland heeft op 15 juli 2011 100 miljoen euro van de tegoeden van het Libische regime die in Nederland zijn bevroren, overgemaakt aan de WHO om medicijnen te verdelen.

Uiteraard moeten we voorzichtig omspringen met de gelden van de Libische bevolking en dus moeten we niet blindelings deblokkeren.

Ik had dan ook graag volgende schriftelijke vragen voorgelegd aan de bevoegde minister:

1) Kan u vooreerst gedetailleerd meedelen welke activa (zowel materiŽle activa, liquide middelen, aandelen als vastgoed en holdingvennootschappen) van het voormalige Kadhafiregime er in ons land werden geblokkeerd en kan u tevens meedelen hoeveel ze bij benadering waard zijn? Ik denk onder meer aan de Fortisaandelen, gezien Kadhafi deelnam aan de laatste kapitaalsverhoging in 2008? Kan u dat zeer accuraat toelichten?

2) Kan de regering toelichten of zij reeds een vraag tot deblokkering heeft ontvangen? Kan dat gedetailleerd worden toegelicht op het vlak van de voorwaarden om deze gelden eventueel vrij te maken alsook op het vlak van het tijdsschema?

3) Op welke manier zal ons land zich ten aanzien van LibiŽ in EU-verband inzetten voor meer samenwerking met de Afrikaanse Unie en de Arabische Liga?

4) Verwacht u meer mogelijkheden om bevroren geld van het Libische regime vrij te maken?

Antwoord ontvangen op 14 januari 2014 :

Wat uw eerste vraag betreft, wil ik er graag op wijzen dat de Thesaurie – Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën voor deze materie bevoegd is. Voor zover ik weet, verschaft zij geen informatie over de hoeveelheid bevroren tegoeden noch over de bankinstellingen, tenzij aan de Europese Commissie, zoals bepaald in verordening n° 204/2011 van 2 maart 2011.

Bovendien, zelfs nu de Libische economie het momenteel goed doet als gevolg van het herstel van winning en export van olie, is de vraag betreffende de recuperatie van bevroren Libische tegoeden, inderdaad een prioriteit van de Libische autoriteiten. Dit proces om tegoeden te recupereren gaat geleidelijk en loopt volgens de geijkte procedures die in het regelgevend kader van de Verenigde Naties en de Europese Unie (EU) zijn vastgelegd.

Zoals ik me geëngageerd heb tijdens mijn reis naar Libië in februari 2011, en in overleg met mijn collega de minister van Financiën, heb ik me eraan gehouden mijn Libische collega via briefwisseling te informeren over de bedragen en de aard van de bevroren Libische tegoeden in België teneinde de recuperatie van deze activa door de Libische staat te faciliteren. In een brief heb ik ook de aandacht van mijn collega gevestigd op de formele mogelijkheid voorzien in de Europese verordeningen, om bevroren tegoeden te ontvriezen omwille van humanitaire redenen. Tot nu toe hebben we in dat verband geen formeel verzoek van de Libische regering gekregen. Maar zoals hierboven vermeld, dient de recuperatie geleidelijk te verlopen, in dialoog met de Libische regering, en rekening houdend met internationale regelgeving.

Tot slot wil ik bevestigen dat in dit verband de EU overtuigd is van de noodzaak om de samenwerking met regionale organisaties zoals de Arabische Liga en de Afrikaanse Unie, te verdiepen. Tot op heden werden twee ministeriële bijeenkomsten EU-Arabische Liga gehouden met het doel om, door middel van concrete projecten, de samenwerking tussen de EU en de Arabische Liga via concrete projecten te versterken. De kwestie van bevroren tegoeden werd ook besproken tijdens de ministeriële november 2012 in Caïro. In hun gemeenschappelijke verklaring hebben de ministers het belang benadrukt van samenwerking op dit gevoelige onderwerp. Dit is, natuurlijk, een positie die ons land volledig steunt zoals aangetoond in de brieven die mijn collega van Financiën en ik hebben verzonden naar onze Libische collega's, om hen aan te moedigen om samen te werken over de kwestie van de recuperatie van bevroren Libische tegoeden in België.