Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6924

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 29 augustus 2012

aan de minister van Landsverdediging

VSSE - ADIV - Uitwisseling informatie met zusterdiensten - Lacune in controle

staatsveiligheid
geheime dienst
vertrouwelijkheid
Vaste ComitÚs van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten

Chronologie

29/8/2012Verzending vraag
1/10/2012Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6925

Vraag nr. 5-6924 d.d. 29 augustus 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik verwijs naar het activiteitenverslag 2011 van het ComitÚ I alsook de eerdere verslagen dd 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010. Eens te meer vraagt het ComitÚ bijzondere aandacht voor de wijze waarop gegevens door de ADIV of de VSSE worden overgezonden naar buitenlandse "zusterdiensten".Hieromtrent wordt immers opgemerkt dat de controle op deze informatiestroom "onvoldoende" geregeld is.

1. Hoe reageert u op deze vaststelling en kunnen zijn aangeven of zij zich bewust zijn van deze lacune?

2. Kan u zeer concreet aangeven welke oplossingen u gaat uitwerken, al of niet in overleg met het parlement, om tegemoet te komen aan het gebrek aan controle op deze informatiestroom gezien de herhaalde opmerkingen van het ComitÚ I ?

Antwoord ontvangen op 1 oktober 2012 :

Het geachte lid wordt verzocht hierna het antwoord te willen vinden op de door hem gestelde vragen:

1. Indien gegevens medegedeeld worden aan buitenlandse inlichtingendiensten, gebeurt dit met naleving van de voorschriften van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en meer bepaald de artikelen 21 en 22.

Bovendien is het overgrote deel van de uitgewisselde informatie geclassificeerd. Zij wordt dus slechts overgemaakt aan buitenlandse diensten waarmee Defensie of de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) een veiligheidsakkoord ondertekend heeft.

Hierbij wordt de “regel van de derde dienst” gerespecteerd met name dat deze informatie niet kan worden meegedeeld aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

2. Alle aanvragen van buitenlandse inlichtingendiensten worden ingeschreven in de databanken onder de vorm van een “Request For Information”. Binnen de ADIV bestaat er dus een spoor van alle uitgewisselde gegevens op basis waarvan een controle kan uitgevoerd worden.