Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6339

van Peter Van Rompuy (CD&V) d.d. 24 mei 2012

aan de staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken

Behavioral Economics - Nudges - Economische relance - Kleine economische ingrepen - Maatregelen

heractivering van de economie
ministerie
gedragswetenschap
bewustmaking van de burgers

Chronologie

24/5/2012Verzending vraag
25/10/2012Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6325
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6326
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6327
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6328
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6329
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6330
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6331
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6332
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6333
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6334
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6335
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6336
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6337
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6338
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6340
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6341
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6342

Vraag nr. 5-6339 d.d. 24 mei 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

We merken de internationale opgang van "behavioral economics"; een economische microstijl gebaseerd op een reeks kleine, maar logische ingrepen. Het gaat om een reeks sociale, cognitieve en emotionele factoren die die 'economische' beslissing van een individu, een groep of een samenleving kunnen beÔnvloeden. De idee is dat het mogelijk is mensen te stimuleren tot het nemen van een betere keuze. Doel kan zijn de effectiviteit van het overheidsbeleid te verbeteren.

Concrete voorbeelden op basis van het regeerakkoord:

- De regering wenst het energieverbruik te doen dalen. In de Verenigde Staten zullen autoconstructeurs niet langer moeten aangeven hoeveel liter een auto verbruikt per 100 km, maar wel wat de verwachte totale kostprijs zal zijn in vijf jaar tijd. Deze licht aangepaste boodschap heeft een groot effect op het koopgedrag, het energieverbruik en brengt geen kost met zich mee.

- De regering wenst belastingen beter te innen. Het opstellen van een brief, aan wanbetalers, in een meer begrijpelijke taal heeft tot gevolg dat het aantal betalers verdubbelt.

Deze concrete voorbeelden tonen aan dat we kleine kansen laten liggen om economische relance te bekomen. Kleine duwtjes "nudges" om de economie te doen groeien zonder extra uitgaven voor de overheid. Het is echter niet mogelijk om de volledige begroting met deze ingrepen recht te trekken. De relanceplannen en de begrotingscontrole zijn veel belangrijkere instrumenten. Toch kunnen deze duwtjes BelgiŽ op de goede weg zetten.

Landen als de Verenigde Staten, Groot-BrittanniŽ, Frankrijk en Denemarken zijn zich bewust van de effectiviteit van deze techniek en hebben hiervoor een speciale cel opgericht.

Om voorgaande redenen had ik graag geweten of u de effectiviteit van "nudges" voor het departement waarvoor u verantwoordelijk bent inziet? Zo ja, welke concrete maatregelen stelt u hieromtrent voor?

Antwoord ontvangen op 25 oktober 2012 :

Behavorial economics” is inderdaad een discipline die kan bijdragen tot een effectiever overheidsbeleid. De gedragseconomie, met het concept “nudges, is een relatief jonge wetenschap en is een nog te ontginnen braakliggend terrein voor de Regie der Gebouwen. Ik ben er evenwel van overtuigd dat “nudgingeen belangrijke rol speelt op het terrein van het duurzaam energiebeleid. In uitvoering van het regeerakkoord is “duurzame ontwikkeling” één van de strategische doelstellingen geformuleerd in de beleidsnota over de Regie der Gebouwen. De overheid dient het aantrekkelijk te maken om over te stappen op duurzame alternatieven en kan zo bijdragen in een gedragsverandering. Zij heeft hierbij eveneens een voorbeeldfunctie te vervullen. In dit kader streeft de Regie der Gebouwen er naar om de energie- en milieuvriendelijke maatregelen en investeringen in de federale overheidsgebouwen te maximaliseren. Dit moet leiden tot een belangrijke vermindering van verbruik van natuurlijke hulpbronnen en energie (vooral van fossiele brandstoffen). Daarnaast zal bij de bouw en de renovatie van gebouwen via een combinatie van gebruikte materialen en toegepaste bouwtechnieken gestreefd worden naar energieneutrale gebouwen. Zodoende kan met deze projecten een steentje bijgedragen worden aan de perceptie en houding van de burger ten aanzien van duurzame ontwikkeling.