Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6336

van Peter Van Rompuy (CD&V) d.d. 24 mei 2012

aan de minister van Werk

Behavioral Economics - Nudges - Economische relance - Kleine economische ingrepen - Maatregelen

heractivering van de economie
ministerie
bewustmaking van de burgers
gedragswetenschap

Chronologie

24/5/2012Verzending vraag
23/7/2012Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6325
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6326
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6327
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6328
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6329
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6330
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6331
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6332
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6333
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6334
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6335
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6337
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6338
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6339
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6340
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6341
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6342

Vraag nr. 5-6336 d.d. 24 mei 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

We merken de internationale opgang van "behavioral economics"; een economische microstijl gebaseerd op een reeks kleine, maar logische ingrepen. Het gaat om een reeks sociale, cognitieve en emotionele factoren die die 'economische' beslissing van een individu, een groep of een samenleving kunnen beÔnvloeden. De idee is dat het mogelijk is mensen te stimuleren tot het nemen van een betere keuze. Doel kan zijn de effectiviteit van het overheidsbeleid te verbeteren.

Concrete voorbeelden op basis van het regeerakkoord:

- De regering wenst het energieverbruik te doen dalen. In de Verenigde Staten zullen autoconstructeurs niet langer moeten aangeven hoeveel liter een auto verbruikt per 100 km, maar wel wat de verwachte totale kostprijs zal zijn in vijf jaar tijd. Deze licht aangepaste boodschap heeft een groot effect op het koopgedrag, het energieverbruik en brengt geen kost met zich mee.

- De regering wenst belastingen beter te innen. Het opstellen van een brief, aan wanbetalers, in een meer begrijpelijke taal heeft tot gevolg dat het aantal betalers verdubbelt.

Deze concrete voorbeelden tonen aan dat we kleine kansen laten liggen om economische relance te bekomen. Kleine duwtjes "nudges" om de economie te doen groeien zonder extra uitgaven voor de overheid. Het is echter niet mogelijk om de volledige begroting met deze ingrepen recht te trekken. De relanceplannen en de begrotingscontrole zijn veel belangrijkere instrumenten. Toch kunnen deze duwtjes BelgiŽ op de goede weg zetten.

Landen als de Verenigde Staten, Groot-BrittanniŽ, Frankrijk en Denemarken zijn zich bewust van de effectiviteit van deze techniek en hebben hiervoor een speciale cel opgericht.

Om voorgaande redenen had ik graag geweten of u de effectiviteit van "nudges" voor het departement waarvoor u verantwoordelijk bent inziet? Zo ja, welke concrete maatregelen stelt u hieromtrent voor?

Antwoord ontvangen op 23 juli 2012 :

Ik neem aan dat achter de vraag van het geachte lid de wens schuilgaat om na te gaan of het nog de bedoeling is dat de administratie de dienstverlening ten behoeve van het publiek verbetert, met name wat betreft de communicatie en of zij bereid is om bepaalde regelgevingen te vereenvoudigen.

In dat verband kan ik het geachte lid verzekeren dat de administratie en de overgrote meerderheid van de ambtenaren wel degelijk bereid zijn om doeltreffend te communiceren met de mensen die een beroep op hen doen op gebied van hun persoonlijke situatie of de regelgeving. De Programmatorische Overheidsdienst (POD) Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg beschikt al lange jaren over een website en verschillende reeksen publicaties die in begrijpelijke taal ruime informatie bieden over de regelgevingen die op het stuk van werkgelegenheid van toepassing zijn.

Ook de inspectiediensten van de Federale Overheidsdienst (FOD) (Toezicht op de sociale wetten en Toezicht op het welzijn op het werk) hebben reeds lang een informatiebeleid voor werknemers ontwikkeld via telefonische permanentie en permanentie op de diensten zelf. Die permanentiediensten zijn bedoeld om zeer concrete ondersteuning te bieden aan werknemers die met problematische situaties worden geconfronteerd met name om te weten welke hun rechten zijn en over welke middelen ze beschikken om die te verdedigen.

Bovendien staan de ambtenaren wat betreft de vereenvoudiging van de regelgevingen vaak op de eerste rij om onvolkomenheden in de verschillende wetgevingen weg te werken en vanzelfsprekend doen zij voorstellen om voormelde wetgeving te verfijnen. Dit sluit aan bij de samenwerking tussen mijn beleidscel en de ambtenaren van mijn administratie. Een recent en concreet voorbeeld: mijn administratie heeft voorgesteld dat het bedrag van de financiële tegemoetkoming ten voordele van de werkgever met betrekking tot de dossiers betaald educatief verlof voortaan op forfaitaire basis wordt berekend. Het bedrag van de tegemoetkoming dat voorheen was gebaseerd op de boeking van de reële kosten van de werknemer veroorzaakte heel wat moeilijkheden bij de behandeling van de dossiers, met name bij de werkgevers.

De reeks gelijkaardige voorbeelden is schier eindeloos. Ik kan het geachte lid verzekeren dat het mijn vast voornemen is om de inspanningen van mijn administratie in die zin aan te moedigen omdat het buiten kijf staat dat voor de ambitieuze hervormingen die ik tot een goed einde wil brengen, wij allen nood hebben aan een efficiënte administratie die zo duidelijk mogelijk communiceert.