Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6182

van Dalila Douifi (sp.a) d.d. 4 mei 2012

aan de minister van Justitie

Te treffen maatregelen om de staat, de brandveiligheid en de controle van bezoekers van het Brusselse Justitiepaleis te verbeteren

openbaar gebouw
brandbestrijding
Regie der Gebouwen
veiligheid van gebouwen
griffies en parketten

Chronologie

4/5/2012 Verzending vraag
22/8/2012 Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2089

Vraag nr. 5-6182 d.d. 4 mei 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Zoals u weet, heeft het ACV-Openbare Diensten een klacht ingediend wegens de onveilige werkomstandigheden waarin de werknemers in het Brusselse Justitiepaleis dagelijks moeten werken. Ik hoop dat u erop toeziet dat er gehoor wordt gegeven aan hun gegronde eisen.

De brand die op 3 januari 2012 in het Paleis van Justitie werd gesticht, bracht aan het licht dat er lichtzinnig is omgesprongen met de voorschriften inzake brandveiligheid. Ik hoop dan ook dat het nodige werd gedaan om gas- en rookdetectors en extra brandblussers te laten installeren en dat er tevens werk wordt gemaakt van brandwerende deuren, van een permanent bemand centraal meldpunt voor brandalarm en van een intercom. Het kan ook niet dat het personeel de alarmprocedure niet kent en dat er geen plannen van het gebouw ter beschikking zijn voor de brandweer. Het bericht dat men nog steeds geen cijfers heeft over het precieze aantal mensen dat in het gebouw werkt, is absoluut hallucinant.

Een bezoek aan het Justitiepaleis maakte duidelijk dat dit architecturaal prachtige gebouw in een slechte staat verkeert. Aan de binnen- en buitenkant vallen stenen van het gebouw. De muren en het plafond van het gebouw vertonen duidelijke barsten en vochtplekken. Verschillende zalen zijn zelfs zo erg geteisterd door de vochtigheid dat ze niet meer gebruikt kunnen worden. Dat leidt tot vreemde situaties waarbij gangen moeten dienen als archiefruimte en zelfs bureaus. Dat belemmert dan weer de doorgang en zorgt voor gevaarlijke situaties bij een brand.

Met de installatie van een hold-upalarm in alle zittingszalen en een actieplan om het aantal ingangen van het Justitiepaleis te verminderen en de bezoekers beter te controleren, hebt u de voorbije maand de eerste maatregelen getroffen om de algemene veiligheid in het gebouw te verbeteren.

Mijn vragen aan u zijn de volgende:

1) In hoeverre zijn er al lessen getrokken uit de brand van 3 januari 2012 en is er al werk gemaakt van de installatie van detectoren, extra brandblussers en andere maatregelen om de brandveiligheid van het Justitiepaleis in de toekomst te garanderen?

2) Klopt het dat u momenteel niet weet hoeveel mensen in het Justitiepaleis werken? Zo ja, hoe wil u dit probleem verhelpen?

3) Hebt u met de staatssecretaris bevoegd voor de Regie der Gebouwen al besproken hoe er zo vlug mogelijk maatregelen kunnen worden getroffen zodat de rechtszalen en de bureaus opnieuw kunnen dienen voor de zaken waarvoor ze bestemd zijn en de werknemers van het Justitiepaleis niet langer op de gang moeten werken? Het is immers onaanvaardbaar dat de nodige herstellingswerken op de lange baan worden geschoven omdat men de verantwoordelijkheid hiervoor naar elkaar toeschuift.

4) Vanaf 21 februari zouden de gebruikersstromen aan de ingangen van het Justitiepaleis gedurende een week worden geanalyseerd. Hebt u de resultaten van deze analyse al?

5) Kunt u mij zeggen wanneer er een beslissing wordt genomen over het toekomstige gebruik van het Justitiepaleis? Tijdens het bezoek van de parlementaire delegatie bleek overigens dat de mensen die er werken daar graag willen blijven. Hopelijk wordt daar bij het nemen van de beslissing rekening mee gehouden.

Antwoord ontvangen op 22 augustus 2012 :

  1. Na bespreking van de brand van januari 2012 binnen de subwerkgroep "evacuatie P1" en na bilateraal overleg met de Regie der Gebouwen werd het volgende beslist:

  1. Tussen 4 en 15 juni werden tijdens een proefproject de toegangen tot het Justitiepaleis beperkt tot één personeelsingang en één bezoekersingang. De resultaten van het proefproject laten toe te bepalen hoeveel mensen er in het Justitiepaleis werken en hoeveel mensen er gemiddeld op hetzelfde ogenblik aanwezig zijn. In dit verband wijs ik er overigens op dat niet enkel de FOD Justitie en de verschillende gerechtelijke diensten mensen tewerkstellen in dit gebouw. Er is dus permanent overleg met de andere bezetters-werkgevers in het gebouw.

  2. De Regie der Gebouwen voorziet in 2012 in de vastlegging van de kredieten voor de uitvoering van de noodwendige werken ter herlocalisatie van de burelen die momenteel in de gangen zijn ondergebracht. De correctionele raadkamers en de Kamer van Inbeschuldigingstelling zijn momenteel buiten gebruik wegens problemen met de luchtverversing. De Regie der Gebouwen voert momenteel een audit uit van de geciteerde problemen en zal naderhand de nodige interventies ondernemen. Na uitvoering kunnen de zalen opnieuw in gebruik genomen worden. Op het programma staan ook nog de realisatie van de box-in-the-box: een hoogbeveiligde zone met de capaciteit van vier correctionele zittingszalen met rechtstreekse aansluiting op het gedetineerdencircuit.

  3. Dit proefproject liep van 4 tot en met 15 juni: de resultaten werden besproken en geëvalueerd binnen de werkgroep P1 die mij de nodige aanbevelingen overgemaakt heeft.

  4. Rond het toekomstdebat van het Brusselse Justitiepaleis kan bevestigd worden dat men met alle betrokken actoren tot het besluit was gekomen dat op termijn de correctionele keten uit het Justitiepaleis weggehaald dient te worden en ondergebracht in een nieuwe aangepaste omgeving van de site of de campus Poelaert. Dit besluit werd overigens bekrachtigd door de ministerraad.

    In dit verband werd de Regie der Gebouwen dan ook verzocht een onderzoek te voeren rond de mogelijkheden op de vastgoedmarkt om dit gedeeltelijk vertrek uit het Justitiepaleis te realiseren. Aangezien dit onderzoek nog niet afgerond is, zal het debat ten gronde rond de precieze details van deze voorgestelde verhuisoperatie pas later kunnen gevoerd worden.