Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6089

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 20 april 2012

aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie

Uitgewezen gezinnen - "Tussenhuizen" - Terugkeerwoningen - Stand van zaken

politiek asiel
remigratie
sociale voorzieningen
huisvesting
verwijdering
illegale migratie
asielzoeker

Chronologie

20/4/2012 Verzending vraag
23/5/2012 Antwoord

Vraag nr. 5-6089 d.d. 20 april 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In oktober 2008 werden door de overheid zogenaamde "tussenhuizen" geopend voor uitgeprocedeerde of illegale gezinnen. Die woningen moesten een einde maken aan de opsluiting van minderjarige kinderen in gesloten centra. In 2008 werden aanvankelijk acht oude rijkswachtwoningen opgeknapt in de gemeente Zulte en Tubeke. In die woningen konden de gezinnen enkele weken wonen terwijl de administratie hun terugkeer kon voorbereiden.

Graag had ik van de staatssecretaris antwoord gekregen op volgende vragen:

1) Hoeveel woningen staan op dit moment ter beschikking van dergelijke gezinnen?

2) Hoeveel gezinnen hebben daarvan gebruik gemaakt sinds de opstart van het systeem in oktober 2008?

3) Hoeveel van die gezinnen zijn vrijwillig teruggekeerd naar hun thuisland?

4) Hoeveel van die gezinnen werden gedwongen om het land te verlaten?

5) Hoeveel van die gezinnen hebben het huis verlaten om opnieuw de illegaliteit in te duiken?

6) Hoe wordt dit systeem op dit ogenblik geŽvalueerd door de staatssecretaris en zijn er plannen om dit systeem in de toekomst te handhaven, af te schaffen of in te perken, dan wel om het uit te breiden?

Antwoord ontvangen op 23 mei 2012 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag.

  1. Op dit ogenblik zijn er achttien woonunits in gebruik. Drie daarvan zijn onlangs, op 11 mei 2012, in Zulte geopend.

  2. Vanaf oktober 2008 tot en met 23 april 2012 verbleven er 314 families in de woonunits, waarvan 569 begeleide minderjarigen.

  3. Op de 305 families die ondertussen de woonunits hebben verlaten, zijn er 136 families (45 %) naar hun herkomstland of een derde land vertrokken. Op een paar families na, zijn deze allen zonder verzet vertrokken. 29 families hebben daarbij ondersteuning van de Internationale Organisatie voor Migratie ontvangen.

  4. Bij acht families werd dwang gebruikt om het vertrek te realiseren: bij 3 families was er een politie interventie nodig om de gezinnen uit de woningen te halen, vijf families werden onder escorte gerepatrieerd.

  5. In deze periode zijn 77 families (25 %) verdwenen. Er kregen ook 80 families (26 %) een tijdelijk of definitief recht op verblijf op basis van een asielaanvraag of op basis van een andere procedure.

  6. De werking van de woonunits wordt voortdurend geëvalueerd en bijgestuurd. Daarbij wordt zowel gekeken naar de interne werking als naar de samenwerking met de externe partners. Er wordt ook in de mate van het mogelijke rekening gehouden met de aanbevelingen van het middenveld, met wie een open en constructieve communicatie wordt gevoerd.

    Samen met de Dienst Vreemdelingenzaken wordt naar een oplossing gezocht om het aantal families dat uit de woningen verdwijnt (25 %) in te dijken. Daarnaast bestaan plannen om in de toekomst nog enkele woonunits te openen, o.a. een appartement en een studio in Tubeke.