Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5927

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 20 maart 2012

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Koningshuis - Leden van de Koninklijke Familie - Telefoonkosten - Belgacom

telefoon
communicatietarief
Koning en Koninklijke familie
Proximus

Chronologie

20/3/2012Verzending vraag
26/6/2012Antwoord

Vraag nr. 5-5927 d.d. 20 maart 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Kan de geachte minister mij bevestigen dat de leden van de koninklijke familie kosteloos een beroep kunnen of konden doen op Belgacom en dit zowel wat de installatie- en abonnementskosten als wat de gespreks- en gebruikskosten betreft? Zo ja, op welke reglementering of wetgeving is deze regeling gebaseerd? Is dit, in bevestigend geval, geen ongeoorloofde vorm van discriminatie?

Kan mij, in bevestigend geval, worden meegedeeld welke bedragen Belgacom hierdoor eventueel de laatste tien jaar moest derven?

Antwoord ontvangen op 26 juni 2012 :

De inhoud en de details van de telecomdiensten die de leden van de koninklijke familie afnemen zijn persoonlijke gegevens, beschermd overeenkomstig artikel 22 en volgende van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie en de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Bijgevolg kunnen deze gegevens slechts vrijgegeven worden mits het uitdrukkelijk akkoord van de eindgebruiker, in casu de koninklijke familie.