Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-546

van Louis Ide (N-VA) d.d. 10 december 2010

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

Bloedtransfusiecentra - Controles - Aantallen

bloedtransfusie
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

Chronologie

10/12/2010Verzending vraag
17/3/2011Herkwalificatie
22/3/2011Antwoord

Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-680

Vraag nr. 5-546 d.d. 10 december 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Deze vraag herneemt de schriftelijke vraag nr. 4-6543 gesteld in de vorige legislatuur.

In BelgiŽ bestaan er verschillende bloedtransfusiecentra. Het Rode Kruis-Vlaanderen en de Service Francophone du Sang (SFS) zijn de grootste en de bekendste in het land, maar niet de enigen. Deze centra dienen gecontroleerd te worden door het Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG).

1. Daarom had ik van de minister graag vernomen hoeveel keer elk individueel bloedtransfusiecentrum in al zijn facetten gecontroleerd werd door het FAGG. Graag kreeg ik deze cijfers voor de jaren 2008 en 2009 en de eerste helft van 2010.

2. Is er een verplicht minimumaantal controles dat een bloedtransfusiecentrum moet ondergaan?

Antwoord ontvangen op 22 maart 2011 :

De bloedinstellingen worden regelmatig geïnspecteerd op de diverse aspecten van hun werking en in het bijzonder in het kader van een verlenging van een erkenning. Sinds 2009 zijn de bloedinstellingen het voorwerp van één enkele erkenning per instelling (de bloedinstelling als dusdanig met zijn donorcentra, mobiele bloedinzamellingen en depots voor de distributie van bloedproducten).

Periode 2008 – 2009 – 1ste semester 2010 : aantal uitgevoerde inspecties (in dagen uitgedrukt)

Période 2008 – 2009 – 1er semestre 2010 : nombre de jours d’inspection réalisées

Instelling

Instelling (in het algemeen)

Donorcentra, productie en distributie

Mobiele bloedinzamelingen

Bloeddepots

Etablissement

Etablissement (en général)

Postes fixes de collecte de sang, production, distibution

Collectes mobiles de sang


Dépôts de sang

Dienst voor Bloed (Rode Kruis Vlaanderen)

5

12

10

3

Service du Francophone du Sang (Croix Rouge de Belgique)

4

18

7

1

Asbl La Transfusion du Sang (Charleroi)

3

1

3

NVT - NA

Asbl Etablissement de Transfusion de Mont-Godinne (Yvoir)

1

1

NVT - NA

NVT - NA

Dienst Bloed Transfusie van het A.Z. St.-Jan AV (Brugge )

4

1

NVT - NA

NVT - NA

Militaire Dienst voor Bloed Transfusie (Militair Ziekenhuis Koningin Astrid - Neder-over-Heembeek)

3

1

NVT - NA

NVT - NA

Het koninklijk besluit van 4 april 1996 betreffende de afneming, de bereiding, de bewaring en de terhandstelling van bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 1 februari 2005 stelt vast in zijn artikel 2, § 4,: “De inspectie moet op regelmatige basis worden uitgevoerd. Het tijdvak tussen twee inspecties of controles mag niet meer dan twee jaar zijn”.