Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5251

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 16 januari 2012

aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie

Federale adviesorganen - Samenstelling - Wettelijk quotum - Aantal mannen en vrouwen - 2011

gendermainstreaming
consultatieve bevoegdheid
gelijke behandeling van man en vrouw

Chronologie

16/1/2012Verzending vraag
28/3/2012Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3201

Vraag nr. 5-5251 d.d. 16 januari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sinds de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, gewijzigd in 1997 en 2003, geldt er een wettelijk quotum wat de samenstelling van de federale adviesorganen betreft. Die adviesorganen mogen in principe uit niet meer dan twee derde leden van hetzelfde geslacht bestaan. Bij niet vervulling van die voorwaarde kan het orgaan in kwestie geen geldig advies meer uitbrengen. Bovenvermelde wet laat in artikel 2bis evenwel een afwijking door de Ministerraad toe als de voogdijminister van het orgaan de onmogelijkheid om de quota na te leven laat weten aan de minister die bevoegd is voor het gelijke kansenbeleid voor mannen en vrouwen en die onmogelijkheid motiveert.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Welke adviesorganen ressorteren onder uw bevoegdheid? Kan u er een lijst van geven?

2) Wat is anno 2011 de samenstelling van elk van die adviesorganen, rekening houdende met het aantal mannen en vrouwen? Mag ik u verzoeken een onderscheid te maken tussen de effectieve leden, de plaatsvervangende leden en het voorzitterschap?

3) Voor welke adviesorganen werd op basis van bovenvermeld artikel 2bis een uitzondering gevraagd en wanneer?

Antwoord ontvangen op 28 maart 2012 :

Binnen de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken zijn er thans twee adviesorganen die onder mijn bevoegdheid vallen:

1. De Commissie van advies voor vreemdelingen (opgericht op basis van de artikelen 32-39 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen).

Samenstelling

De Commissie van advies voor vreemdelingen is samengesteld uit:

- twee magistraten;

- twee advocaten;

- personen die de belangen van de vreemdelingen verdedigen in een instelling voor bijstand, een groepering, een beweging of een organisatie.

Ieder lid van de commissie heeft één of meerdere plaatsvervangers die, bij verhindering, in zijn vervanging en, in voorkomend geval, in de voltooiing van zijn mandaat voorzien.

Verdeling mannen-vrouwen

De Commissie van advies voor vreemdelingen is samengesteld uit:

- twee effectieve voorzitters, beiden mannen;

- twee plaatsvervangende voorzitters, beiden mannen;

- achttien gewone leden, waaronder acht vrouwen en tien mannen;

- eenenveertig plaatsvervangende leden, waaronder zesentwintig vrouwen en vijftien mannen.

In totaal zijn er drieënzestig leden, waarvan vierendertig vrouwen en negenentwintig mannen.

Uitzondering op basis van het artikel 2bis

Er werd geen aanvraag ingediend tot afwijking van de regel van 2/3 mannen/vrouwen volgens de wet van 20 juli 1990.

2. De Raad van advies voor vreemdelingen (opgericht op basis van artikel 31 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen).

Samenstelling

De Raad van advies voor vreemdelingen is voor de helft samengesteld uit vertegenwoordigers van de ministers van Binnenlandse Zaken, Tewerkstelling en Arbeid, Buitenlandse Zaken, Middenstand, de minister tot wiens bevoegdheid ontwikkelingssamenwerking behoort en de leden van de Gemeenschaps- of Gewestregering tot wier bevoegdheid cultuur, opvoeding, arbeid en tewerkstelling behoren, en voor de andere helft uit Belgische en buitenlandse afgevaardigden van instellingen die zich bezighouden met de verdediging van de belangen van de gastarbeiders, en van erkende studentenverenigingen.

Binnen de Programmatorische Overheidsdienst (POD) Maatschappelijke integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie ressorteert één adviesorgaan onder mijn bevoegdheid namelijk, de Federale Adviescommissie Maatschappelijk welzijn.

Samenstelling

- vierentwintig effectieve leden (vijftien mannen, negen vrouwen)

- vierentwintig plaatsvervangende leden (negen mannen, vijftien vrouwen)

- een voorzitter (man)

Wat betreft de uitzondering op basis van het artikel 2bis, luidt het antwoord ontkennend.

Bij Fedasil zijn er geen adviesorganen.