Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5236

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 16 januari 2012

aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister

Personen met een handicap - Federale overheidsdiensten - Tewerkstelling - Quotum - Situatie einde 2010 - Gevolgen

ministerie
werknemer met een beperking
integratie van gehandicapten
gereserveerde arbeidsplaats

Chronologie

16/1/2012Verzending vraag
17/7/2012Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3172

Vraag nr. 5-5236 d.d. 16 januari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

BelgiŽ engageert zich sinds enkele jaren in acties om personen met een handicap toegang te bieden tot werkgelegenheid en hen ook aan het werk te houden. In 2006 bleek echter dat BelgiŽ nog steeds onder het Europese gemiddelde zat wat betreft de tewerkstellingsgraad van personen met een handicap. Ons land kwam toen immers slechts aan een percentage van 42 %, terwijl het Europese gemiddelde 49 % was.

Als gevolg daarvan besliste de regering in mei 2006 een verhoging in te voeren van het aantal plaatsen in de federale openbare besturen voor personen met een handicap. Deze beslissing kreeg mee vorm in het koninklijk besluit van 5 maart 2007 tot organisatie van de werving van personen met een handicap in het federaal administratief openbaar ambt. Dit koninklijk besluit bepaalt dat in elk federaal openbaar bestuur 3 % (in plaats van 2 % voordien) van de betrekkingen wordt voorbehouden voor personen met een handicap. Het koninklijk besluit voorziet ook een wervingsstop waardoor de betreffende administratie haar personeelsbestand niet zou kunnen aanvullen voor de functies die dat specifieke quotum niet halen tegen 1 januari 2010.

Tevens voorziet het koninklijk besluit in een begeleidingscommissie die onder meer als doel heeft verslag uit te brengen aan de regering over de toestand van de tewerkstelling van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt. In haar evaluatieverslag voor het jaar 2010 stelt de commissie vast dat de tewerkstellingsgraad voor personen met een handicap slechts 1,28 % bedraagt.

Graag had ik hieromtrent de volgende vragen gesteld:

1) Hoeveel mensen zijn in elk van uw diensten en instellingen tewerkgesteld?

2) Hoeveel personen met een handicap zijn in elk van uw diensten en instellingen tewerkgesteld?

3) Hoeveel procent van het aantal werknemers betreft dit?

4) Hebt u het quotum van 3 % gehaald op 1 januari 2010?

5) Indien u het quotum niet gehaald hebt, door welke sancties werd u getroffen? Werd er een wervingsstop doorgevoerd? Welke gevolgen heeft u daardoor ondervonden?

6) Welke maatregelen worden genomen om alsnog het quotum te behalen? Hebt u zicht op de effectiviteit van deze maatregelen?

Antwoord ontvangen op 17 juli 2012 :

1) Voor wat Leefmilieu betreft behoort de vraag tot de bevoegheid van mijn collega, de vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.

2) Voor wat de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, KMO, Middenstand en Energie betreft, behoort de vraag tot de bevoegdheid van mijn collega, de vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

3) Voor wat Mobiliteit betreft:

4) Neen, op 1 januari 2010, de bezetting van personen met een handicap was 2,60 %. Er was een tekort van 0,40 %.

5) Neen, ik vestig uw aandacht op het feit dat, alleen in het geval van het uitblijven van inspanningen door de organisatie, de BCAPH aan de instanties, die als taak hebben toe te zien op de naleving van de verplichtingen, zal kunnen vragen het sanctioneringsmechanisme in werking te stellen. De FOD Mobiliteit en Vervoer werd derhalve niet onderworpen aan sancties.

6) Het actieplan diversiteit van de FOD Mobiliteit en Vervoer 2009-2010 bevatte enkele doelstellingen met het oog op de tewerkstelling en de integratie van personen met een handicap.

Enkele acties, zoals de invoering van een specifieke aanwervingsprocedure voor personen met een handicap of de aanpassing van de werkposten, werden reeds verwezenlijkt.

Voor elke openstaande statutaire vacature en voor zover aan het profiel wordt beantwoord, raadplegen de selectieambtenaren de specifieke reserve ”handicap” van Selor. Wat de aanwerving van contractueel personeel betreft, worden de vacatures op verschillende sites voor personen met een handicap bekendgemaakt.

Het actieplan 2012-2013 loopt verder ondanks de budgettaire beperkingen inzake personeelsaanwervingen waaraan de federale overheidsdiensten onderworpen zijn.