Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5230

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 16 januari 2012

aan de minister van Landsverdediging

Personen met een handicap - Federale overheidsdiensten - Tewerkstelling - Quotum - Situatie einde 2010 - Gevolgen

ministerie
werknemer met een beperking
integratie van gehandicapten
gereserveerde arbeidsplaats

Chronologie

16/1/2012 Verzending vraag
14/2/2012 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3171

Vraag nr. 5-5230 d.d. 16 januari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

BelgiŽ engageert zich sinds enkele jaren in acties om personen met een handicap toegang te bieden tot werkgelegenheid en hen ook aan het werk te houden. In 2006 bleek echter dat BelgiŽ nog steeds onder het Europese gemiddelde zat wat betreft de tewerkstellingsgraad van personen met een handicap. Ons land kwam toen immers slechts aan een percentage van 42 %, terwijl het Europese gemiddelde 49 % was.

Als gevolg daarvan besliste de regering in mei 2006 een verhoging in te voeren van het aantal plaatsen in de federale openbare besturen voor personen met een handicap. Deze beslissing kreeg mee vorm in het koninklijk besluit van 5 maart 2007 tot organisatie van de werving van personen met een handicap in het federaal administratief openbaar ambt. Dit koninklijk besluit bepaalt dat in elk federaal openbaar bestuur 3 % (in plaats van 2 % voordien) van de betrekkingen wordt voorbehouden voor personen met een handicap. Het koninklijk besluit voorziet ook een wervingsstop waardoor de betreffende administratie haar personeelsbestand niet zou kunnen aanvullen voor de functies die dat specifieke quotum niet halen tegen 1 januari 2010.

Tevens voorziet het koninklijk besluit in een begeleidingscommissie die onder meer als doel heeft verslag uit te brengen aan de regering over de toestand van de tewerkstelling van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt. In haar evaluatieverslag voor het jaar 2010 stelt de commissie vast dat de tewerkstellingsgraad voor personen met een handicap slechts 1,28 % bedraagt.

Graag had ik hieromtrent de volgende vragen gesteld:

1) Hoeveel mensen zijn in elk van uw diensten en instellingen tewerkgesteld?

2) Hoeveel personen met een handicap zijn in elk van uw diensten en instellingen tewerkgesteld?

3) Hoeveel procent van het aantal werknemers betreft dit?

4) Hebt u het quotum van 3 % gehaald op 1 januari 2010?

5) Indien u het quotum niet gehaald hebt, door welke sancties werd u getroffen? Werd er een wervingsstop doorgevoerd? Welke gevolgen heeft u daardoor ondervonden?

6) Welke maatregelen worden genomen om alsnog het quotum te behalen? Hebt u zicht op de effectiviteit van deze maatregelen?

Antwoord ontvangen op 14 februari 2012 :

Mevrouw de Voorzitter, gelieve hierna het antwoord te willen vinden op de door haar gestelde vragen.

1, 2 en 3

De gevraagde cijfergegevens bevinden zich in de tabel in bijlage aan dit antwoord.

4. Defensie bereikt de doelstelling van 3 %, vastgelegd in het koninklijk besluit van 5 maart 2007 tot organisatie van de werving van personen met een handicap in sommige federale overheidsdiensten. Enkel voor de parastatalen : Nationaal Geografisch Instituut, Instituut voor Veteranen – Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers en de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie is dit niet het geval.

5. Er werd geen enkele sanctie toegepast. De instellingen die de vastgelegde doelstelling nog niet bereikt hebben, werven vaak aan voor functies met specifieke vereisten. Er zijn weinig personen met een handicap die aan deze specifieke vereisten voldoen, wat de cijfers in bijlage verklaart.

6. Bij toekomstige wervingen zullen bijkomende inspanningen geleverd worden en de specifieke wervingsreserves van personen met een handicap, samengesteld door SELOR, zullen geraadpleegd worden.

Bijlage aan het antwoord op de parlementaire vraag nr. 5-5230 van 16 januari 2012.

Aantal personen met een handicap

 

Totaal aantal werknemers

 

Aantal personen met een handicap

 

Percentage gehandicapten op totaal aantal werknemers

 

1/1/2010

1/02/2012

1/1/2010

1/02/2012

1/1/2010

1/02/2012

Defensie (burgerpersoneel)

2 215

2 079

80

82

3,6%

3,94%

 NGI (1)

255

237

0

0

0%

0%

CDSCA (2)

304

306

4

4

1,31%

1,3%

IV-NIOOO (3)

154

147

3

3

1,9%

2%

KLM (4)

53

56

2

2

3,8%

3,57%

(1) Nationaal Geografisch Instituut

(2) Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie

(3) Instituut voor Veteranen – Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers

(4) Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis