Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5204

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 16 januari 2012

aan de minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging

Personen met een handicap - Federale overheidsdiensten - Tewerkstelling - Quotum - Situatie einde 2010 - Gevolgen

ministerie
werknemer met een beperking
integratie van gehandicapten
gereserveerde arbeidsplaats

Chronologie

16/1/2012Verzending vraag
2/3/2012Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3167

Vraag nr. 5-5204 d.d. 16 januari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

BelgiŽ engageert zich sinds enkele jaren in acties om personen met een handicap toegang te bieden tot werkgelegenheid en hen ook aan het werk te houden. In 2006 bleek echter dat BelgiŽ nog steeds onder het Europese gemiddelde zat wat betreft de tewerkstellingsgraad van personen met een handicap. Ons land kwam toen immers slechts aan een percentage van 42 %, terwijl het Europese gemiddelde 49 % was.

Als gevolg daarvan besliste de regering in mei 2006 een verhoging in te voeren van het aantal plaatsen in de federale openbare besturen voor personen met een handicap. Deze beslissing kreeg mee vorm in het koninklijk besluit van 5 maart 2007 tot organisatie van de werving van personen met een handicap in het federaal administratief openbaar ambt. Dit koninklijk besluit bepaalt dat in elk federaal openbaar bestuur 3 % (in plaats van 2 % voordien) van de betrekkingen wordt voorbehouden voor personen met een handicap. Het koninklijk besluit voorziet ook een wervingsstop waardoor de betreffende administratie haar personeelsbestand niet zou kunnen aanvullen voor de functies die dat specifieke quotum niet halen tegen 1 januari 2010.

Tevens voorziet het koninklijk besluit in een begeleidingscommissie die onder meer als doel heeft verslag uit te brengen aan de regering over de toestand van de tewerkstelling van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt. In haar evaluatieverslag voor het jaar 2010 stelt de commissie vast dat de tewerkstellingsgraad voor personen met een handicap slechts 1,28 % bedraagt.

Graag had ik hieromtrent de volgende vragen gesteld:

1) Hoeveel mensen zijn in elk van uw diensten en instellingen tewerkgesteld?

2) Hoeveel personen met een handicap zijn in elk van uw diensten en instellingen tewerkgesteld?

3) Hoeveel procent van het aantal werknemers betreft dit?

4) Hebt u het quotum van 3 % gehaald op 1 januari 2010?

5) Indien u het quotum niet gehaald hebt, door welke sancties werd u getroffen? Werd er een wervingsstop doorgevoerd? Welke gevolgen heeft u daardoor ondervonden?

6) Welke maatregelen worden genomen om alsnog het quotum te behalen? Hebt u zicht op de effectiviteit van deze maatregelen?

Antwoord ontvangen op 2 maart 2012 :

Ik kan het geachte lid, in antwoord op haar vraag, volgende elementen meedelen :

  1. Binnen de Federale Overheidsdienst (FOD) Budget en Beheerscontrole waren op 31 december 2011 155 personeelsleden tewerkgesteld. Dit aantal stemt overeen met 136,9 VTE.

  2. Binnen de FOD Budget en Beheerscontrole zijn er twee personeelsleden met een handicap tewerkgesteld (1,8 VTE).

  3. Dit betreft 1,31 % van het aantal VTE tewerkgesteld in de organisatie op 31 december 2011.

  4. Het quotum van 3 % werd niet behaald op 1 januari 2010.

  5. De FOD Budget en Beheerscontrole werd niet door specifieke sancties getroffen naar aanleiding van het niet behalen van het quotum.

  6. De personeelsdienst van de FOD B&B stelt redelijke aanpassingen van de selectieprocedures voor aan personen met een handicap. Elke keer dat er een specifieke wervingsreserve voor kandidaten met een handicap voor een bepaalde openstaande functie bestaat, wordt deze geraadpleegd. In de periode 2010 – 2011 heeft zich echter geen enkele kandidaat met een handicap aangeboden voor een betrekking die de FOD Budget en Beheerscontrole vacant heeft verklaard.