Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4672

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 28 december 2011

aan de minister van Justitie

Actieplan "De strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel" - Richtlijn over het opsporen en vervolgen van mensenhandel - Specifieke indicatoren kinderhanden - Risicoanalyse kinderhandel

mensenhandel
misdaadbestrijding

Chronologie

28/12/2011 Verzending vraag
28/6/2012 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2540

Vraag nr. 5-4672 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Actieplan " De strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel 2008-2011 " vermeldt het voorstel, te implementeren door de geachte minister van Justitie en het College van procureurs-generaal, over het rubriceren met specifieke indicatoren kinderhandel en een risicoanalyse kinderhandel in een actualisering van de richtlijn over het opsporen en vervolgen van mensenhandel.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoe, door wie, voor wie en wanneer werd het voorstel geconcretiseerd over het rubriceren met specifieke indicatoren kinderhandel en een risicoanalyse kinderhandel in een actualisering van de richtlijn over het opsporen en vervolgen van mensenhandel?

2) Hoe wordt deze concretisering geŽvalueerd?

3) Hoe verloopt de concretisering van deze doelstelling momenteel? Zijn er op korte termijn nog concrete initiatieven gepland?

Antwoord ontvangen op 28 juni 2012 :

Een aanpassing van de COL 1/2007 betreffende het opsporings- en vervolgingsbeleid inzake mensenhandel met specifieke indicatoren betreffende de handel in kinderen is voorlopig uitgesteld. De werkgroep COL1/2007 wacht op het beëindigen van de wettelijke aanpassingen die dienen uitgevoerd te worden omwille van het verschijnen van een dwingende Europese richtlijn. Richtlijn 2011/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2011 inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en bescherming van slachtoffers daarvan, ter vervanging van Kaderbesluit 2002/629/JBZ van de Raad, dient eerst omgezet te worden naar Belgisch recht, alvorens COL 1/2007 kan aangepast worden