Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4422

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 23 december 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken

Belgen in het buitenland - Verkiezingen - Elektronisch stemmen - Toekomst - Wetswijziging - Stand van zaken

stemming
stemrecht van Belgen in het buitenland

Chronologie

23/12/2011Verzending vraag
31/7/2012Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3632

Vraag nr. 5-4422 d.d. 23 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In een artikel in De Standaard van 11 juni 2010 wijst de heer Bart Ouvry, woordvoerder van Buitenlandse Zaken, er op dat een wetswijziging nodig is om de procedure en de termijnen te vereenvoudigen wat de stemming van Belgen in het buitenland betreft. Buitenlandse Zaken zou bovendien aan een project werken om landgenoten vanuit het buitenland elektronisch te laten stemmen.

Hierbij volgende vragen:

1) Aan welke wetswijzigingen wordt precies gedacht? Wat is de stand van zaken?

2) Wat is de stand van zaken van het project elektronisch stemmen voor Belgen in het buitenland? Wat is de inhoud van dit project?

Antwoord ontvangen op 31 juli 2012 :

Het parlement heeft een wetsvoorstel, ingediend in de Kamer door de heren Bacquelaine en consorten, betreffende de wijzing van het Kieswetboek met betrekking tot de Belgische kiezers in het buitenland, goedgekeurd.  

Zoals in de regeringsverklaring aangekondigd, zal de nadruk liggen op de automatische inschrijving op de kiezerslijsten van de landgenoten die in de consulaire bevolkingsregisters ingeschreven zijn. 

Wat het invoeren van het elektronisch stemmen betreft, hoop ik binnenkort, in samenspraak met het departement Binnenlandse Zaken, een wetsontwerp te kunnen indien. Dit zou het stemmen op elektronische wijze, door middel van het systeem van geautomatiseerde stemming met optische lezing, in alle of een deel van de posten mogelijk maken. Dit systeem zou gepaard gaan met een controle dispositief onder de vorm van een papieren stembiljet.