Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4412

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 23 december 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken

Redden van personen in levensgevaar - Bijzondere vergoeding voor fysieke schade - Politie- en hulpdiensten - Staatsveiligheid - Strafinrichtingen - Personeel van landsverdediging

vergoeding
politie
brandbestrijding
burgerbescherming
staatsveiligheid
militair personeel
gevangenispersoneel

Chronologie

23/12/2011 Verzending vraag
16/7/2012 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3320

Vraag nr. 5-4412 d.d. 23 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op de webstek van de civiele veiligheid verscheen een artikel over de bijzondere vergoeding in geval van fysieke schade geleden door leden van de politie- en hulpdiensten, sommige leden van de Staatsveiligheid, sommige leden van het bestuur van de strafinrichtingen en het personeel van landsverdediging, tijdens het redden van personen van wie het leven in gevaar was, en over de procedure voor het indienen van aanvragen.

Onze vragen:

1) Over welke leden van de Staatsveiligheid en het bestuur der strafinrichtingen gaat het precies?

2) Hoe vaak werd die bijzondere vergoeding aangevraagd en toegekend sinds de inwerkingtreding op 30 december 2006? Graag een overzicht per jaar en per soort aanvraag ((nabestaanden van) politie, hulpdiensten, staatsveiligheid, bestuur strafinrichtingen, landsverdediging).

3) Uit welke middelen wordt de bijzondere vergoeding betaald? Is de som belastingvrij voor de rechthebbenden?

4) Wie organiseert en betaalt de begrafenis wanneer een van de bovengenoemde personen om het leven komt bij het redden van personen wiens leven in gevaar was?

5) Op welke wijze worden de rechthebbenden ge´nformeerd over de bijkomende vergoeding bij het overlijden van hun echtgenoot, vader, zoonů?

6) Hebben alle leden de brandweer en de civiele veiligheid (of hun nabestaanden) recht op de bijzondere vergoeding, ook de kernvrijwilligers en de vrijwilligers?

Antwoord ontvangen op 16 juli 2012 :

Vraag 1 :

Het gaat hier over de leden van de buitendiensten van de afdeling ‘Veiligheid van de Staat’ van het bestuur openbare Veiligheid van de federale overheidsdienst Justitie en over de leden van de buitendiensten van het bestuur der Strafinrichtingen. 

Vraag 2 :

Voor wat betreft de leden van de openbare brandweerdiensten werd de bijzondere vergoeding 34 keer toegekend sedert 30 december 2006 (5 keer in 2007, 24 keer in 2008, 2 keer in 2009 en 3 keer in 2011). Voor wat betreft de leden van de civiele bescherming werd de vergoeding geen enkele keer aangevraagd of toegekend. 

Voor wat betreft de personeelsleden van de federale politie, werd de vergoeding drie keer toegekend in 2008 en één keer in 2011. Voor wat betreft de personeelsleden van de lokale politie, werd de vergoeding één keer toegekend in 2006, één keer in 2007, één keer in 2011 en twee keer in 2012. 

Voor wat betreft de leden van de Staatsveiligheid verzend ik u naar mijn collega van Justitie. 

Voor wat betreft de leden van Defensie, verzend ik u naar mijn collega van Defensie. 

Vraag 3 :

Voor wat betreft de leden van de openbare brandweerdiensten  en de leden van de civiele bescherming wordt de bijzondere vergoeding geïmputeerd op een basisallocatie specifiek daartoe gecreëerd bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken. 

Voor wat betreft de personeelsleden van de federale politie, wordt de bijzondere vergoeding geïmputeerd op het budget van de federale politie. Voor wat betreft de personeelsleden van de lokale politie, geldt dezelfde regeling als voor de personeelsleden van de openbare brandweerdiensten en van de civiele bescherming. 

Vraag 4 :

De leden van de openbare brandweerdiensten zijn gemeentepersoneel. Voor hen wordt bij mijn weten de begrafenis geregeld en betaald door de nabestaanden van het slachtoffer. Voor wat betreft de beroepsleden van de civiele bescherming is er een tegemoetkoming in de begrafeniskosten vanwege de FOD Binnenlandse Zaken. 

Voor de personeelsleden van de geïntegreerde politie is in het statuut een vergoeding voor de begrafeniskosten voorzien. Deze begrafenisvergoeding is gemeenschappelijk voor de personeelsleden van de politiediensten en de ambtenaren van de federale overheidsdiensten. Daarnaast is er nog een bijzondere tussenkomst in de begrafeniskosten voorzien op basis van de gemaakte kosten. 

Vraag 5 :

Voor wat betreft de leden van de openbare brandweerdiensten en de leden van de civiele bescherming worden de rechthebbenden hierover geïnformeerd door mijn diensten. 

Voor de politiediensten zal vaak een belangrijke rol zijn toebedeeld aan het stressteam van de federale politie. In eerste instantie voor wat betreft de opvang en de psychologische bijstand, maar tevens voor wat betreft het verder informeren van de rechthebbenden. 

Vraag 6 :

Ook de kernvrijwilligers bij de civiele bescherming en de vrijwilligers bij de brandweer kunnen aanspraak maken op de bijzondere vergoeding.