Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4221

van Lieve Maes (N-VA) d.d. 28 december 2011

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Gewestelijk ExpresNet (GEN) - Project Watermaal-Schuman-Josaphat - Kostprijs en einddatum van de werken

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
openbaar vervoer

Chronologie

28/12/2011Verzending vraag
9/2/2012Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-465

Vraag nr. 5-4221 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het project Watermaal-Schuman-Josaphat is uiterst belangrijk in het Gewestelijk ExpresNet (GEN)-project omdat het moet zorgen voor een betere en snellere verbinding naar de Europese wijk vanuit de rest van het land en om de reeds verzadigde verbinding tussen de Brusselse stations te kunnen ontlasten.

Uit de projectfiches die de Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit beschikbaar stelt, blijkt echter dat er voor dit project enkele wijzigingen zijn opgetreden. Zo vermeldt de projectfiche 0012 op datum van 31 december 2008 een totale geraamde kostprijs van 500.701.000 euro en juni 2013 als geraamde einddatum van de werken. In de projectfiche met situatie op 31 december 2009 wordt echter een veel lagere kostenraming gemaakt (239.420.000 euro). Bovendien wordt de verwachte einddatum voor de werken met 2,5 jaar verschoven.

In de verdere gegevens is echter nergens een reden voor die wijzigingen te vinden.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Wat is de reden voor de quasi halvering van de kostenraming van dit project? Gaan alle werken nog altijd door zoals ze initieel gepland zijn? Zo neen, welke werken werden dan geschrapt? Zo ja, waar werden dan de besparingen doorgevoerd?

2) Wat is de reden voor het uitstellen van de einddatum van de werken van dit project? Heeft dit gevolgen voor de rest van het GEN-project?

Antwoord ontvangen op 9 februari 2012 :

In het projectdossier van het programma “Watermael-Josaphat”, versie van december 2009, wordt het budget geactualiseerd met een totaal van 539 420 000 courante euro (en niet 239 420 000 euro). De lichte verhoging ten opzichte van de versie van december 2008 is enkel te wijten aan een herziening van de indexatiecoëfficiënten (verbonden aan de termijnverlenging – zie hieronder)

De verlenging van de uitvoeringstermijn tot midden 2015 is vooral een gevolg van de zware moeilijkheden waarmee Infrabel geconfronteerd werd om een toestemming van Europese instanties te bekomen waar het tracé van de nieuwe tunnel en de inplanting van het nieuwe station in aanraking komen met het Berlaymontgebouw. Infrabel had ook technische moeilijkheden met onverwachte ondergrondse constructies die aanpassingen van de werkmethodes hebben vereist.

Het totaal GEN project rond Brussel zal pas exploiteerbaar zijn vanaf einde 2016 (en zelfs einde 2019 voor de lijn 124), vooral ten gevolge van de zeer lange termijnen voor het verkrijgen van de nodige vergunningen. De uitvoering van het project Watermael-Josaphat blijft dus binnen deze termijn zodat geen zware gevolgen voor de exploitatie zijn te verwachten.