Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3968

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 28 december 2011

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Gewestelijk Expresnet - Voltooiing - Openbare werken - Stations - Stopplaatsen - Treinstellen - Infrastructuurwerken - Bruggen - Investering

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
openbaar vervoer
openbare werken
spoorwegstation
parkeerterrein

Chronologie

28/12/2011Verzending vraag
5/3/2013Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3623

Vraag nr. 5-3968 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De werken aan het Gewestelijk Expresnet (GEN), dat de mobiliteitsproblemen in en rond Brussel moet verminderen, ging in 2004 officieel van start. Nu, zeven jaar later en dicht bij de oorspronkelijke deadline, zijn er al heel wat belangrijke veranderingen doorgebracht. Toch is er van een voltooiing van het project nog geen sprake. Vermoedelijk zal het GEN pas in 2019 volledig operationeel zijn.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Voor wanneer wordt de voltooiing van het GEN verwacht? Hoeveel zal de NMBS-groep finaal ge´nvesteerd hebben in het GEN-project?

2) Kan de geachte minister voor alle acht spoorverbindingen van het GEN volgende informatie meedelen:

a. Hoeveel en welke stations en stopplaatsen zijn er sinds de start van het GEN-project in 2004 gerenoveerd/nieuw gebouwd? Wat was voor elk van hen de initiŰle raming van de investering en op welk eindbedrag kwam de totale investering uiteindelijk op neer? Aan welke stations en stopplaatsen zijn er werkzaamheden bezig of gepland? Op hoeveel wordt de investering van de NMBS-groep voor elk van hen geraamd? Verlopen de werken of voorbereidingen volgens schema? Zo neen, wat zijn de redenen hiervoor?

b. Bij hoeveel stations en stopplaatsen zijn er sinds de start van het GEN-project nieuwe fietsenstallingen en parkeerplaatsen aangelegd? Hoeveel droeg de NMBS-groep bij in de totale kostprijs? Zijn er reeds stations en stopplaatsen waar de maximale bezettingscapaciteit van de nieuwe parkeervoorzieningen is bereikt? Zo ja, zullen er nieuwe fietsenstallingen en parkeerplaatsen worden bijgebouwd? Bij welke stations en stopplaatsen worden er parkeervoorzieningen aangelegd of zijn daar plannen toe?

c. Hoeveel geluidsmuren zijn er sinds de start van het GEN-project opgetrokken en hoeveel worden er nog voorzien in de toekomst? Wat is de totale kostprijs van deze investering?

d. Hoeveel Desiro-treinstellen van het type ML zullen er in 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 en 2016 op het GEN ge´ntroduceerd worden? Zullen alle 305 Desiro-treinstellen tegen 2016 op het net rijden? Zo neen, wat is de reden hiervoor? Bestaan er reeds plannen om nieuwe treinstellen van dit type om te kopen?

3) Zal de verbreding van de spoorbedding van de lijnen Brussel-Ottignies, Brussel-Denderleeuw en Brussel-Nijvel de deadline halen van respectievelijk 2011, 2012 en 2013? Zo neen, wat zijn de redenen hiervoor en wat zijn de nieuwe deadlines?

4) Hoeveel bruggen werden sinds de start van het GEN-project heraangelegd om de uitbreiding van twee naar vier sporen op de hoofdlijnen op te vangen? Welke bruggen wachten nog op hun voltooiing? Hoeveel van de totale kosten draagt de NMBS-groep op zich?

5) Kan de geachte minister een stand van zaken geven met betrekking tot alle infrastructuurwerken die deel uitmaken van het project Watermaal-Schuman-Josaphat? Wanneer zal de infrastructuur uiterlijk in gebruik zijn? Geldt nog steeds de (reeds uitgestelde) datum van juni 2015? Hoeveel zal de NMBS-groep finaal ge´nvesteerd hebben in het project? Is het verschil met de oorspronkelijke 250 miljoen euro uitsluitend het gevolg van de indexering? Zo neen, wat zijn de overige oorzaken van de hogere kostprijs?

Antwoord ontvangen op 5 maart 2013 :

De veelheid aan gevraagde gegevens maakt het onmogelijk om deze op te zoeken met redelijke middelen en maakt het onmogelijk deze op te stellen in een antwoord op een parlementaire vraag.

De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)-Groep deelt me evenwel de volgende informatie mee:

De lijnen Brussel-Halle en Brussel-Leuven zijn al viersporig. Op de lijnen Brussel-Denderleeuw, Brussel-Ottignies en Brussel-Nijvel voert Infrabel nog werken uit. Dankzij het Diaboloproject zal het spoorverkeer tussen Brussel en Antwerpen vlotter en sneller verlopen. De timing van de werken hangt echter af van het financiële luik en de fasering van de werken die in het kader van het meerjareninvesteringsplan 2013-2025 dat momenteel wordt besproken, zullen worden weerhouden.

Een overzicht van de werken met betrekking tot het vernieuwen of optrekken van stationsgebouwen, het aanleggen of vernieuwen van autoparkings en fietsenstallingen is bijgevoegd (overzicht van voltooide, lopende of geplande werken).

De financiering van die werken is opgenomen in ofwel het GEN-budget dat door Infrabel voor rekening van de NMBS-Holding wordt beheerd (bijvoorbeeld : de werken op de lijnen 124 en 161), ofwel het "klassieke" investeringsbudget van de NMBS-Holding.

Het contractuele leveringsschema van de 95 MR08 voor het GEN voorziet in de indienststelling van respectievelijk 53 MR08 in 2012 en 42 MR08 in 2013.

Daarnaast loopt de levering van de 210 MR08 die niet bestemd zijn voor de GEN-dienst, tot 2015.