Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3022

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 31 augustus 2011

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen

LibiŽ - Gelden van het Kadhafi-regime - Deblokkering - Noodhulp en medische hulp

LibiŽ
noodhulp
humanitaire hulp
beslag op bezittingen

Chronologie

31/8/2011Verzending vraag
7/10/2011Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3023
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3024

Vraag nr. 5-3022 d.d. 31 augustus 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De leider van de Libische Nationale Overgangsraad, het politieke orgaan van de rebellen, heeft net een noodoproep gelanceerd voor humanitaire hulp voor Tripoli. Volgens Moustapha Abdeljalil is er in de Libische hoofdstad onder andere een gebrek aan medisch materiaal. Alleen al in Tripoli vielen er tot op heden minimaal 400 doden en 2000 gewonden. De tol loopt snel op en de burgerbevolking heeft een gebrek aan basisvoedsel, water en geneesmiddelen. In andere delen van het land wordt er nog gevochten en zijn de behoeftes zeker maar onduidelijk.

Er is een dringende behoefte aan medicijnen en ook de heropstart van het land zal veel geld kosten. Ik lanceerde eerder namens mijn fractie de oproep om een deel van de bevroren tegoeden van Kadhafi aan te wenden voor dringende medische hulp.

Deze middelen kunnen door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die nu reeds ter plaatse is rechtstreeks worden verdeeld aan de ziekenhuizen en de bevolking. Dit biedt de nodige garanties wat betreft de aanwending van de gelden en het helpt het voorlopige regime ter plekke. Nederland heeft op 15 juli 2011 honderd miljoen euro overgemaakt aan de WHO van de tegoeden van het Libische regime die in Nederland bevroren zijn om medicijnen te verdelen.

Ook BelgiŽ kan het bevroren geld vrijgeven aan de WHO omdat het sanctiecomitť van de Verenigde Naties hiermee heeft ingestemd. Uiteraard moeten we voorzichtig omspringen met de gelden van de Libische bevolking en dus moeten we niet blindelings deblokkeren. Net daarom acht ik het aanwenden van een deeltje van deze gelden via het WHO om geneesmiddelen in Tripoli te verdelen een goed initiatief.

Ik had hieromtrent dan ook graag volgende schriftelijke vragen voorgelegd aan de minister:

1) Kan u vooreerst gedetailleerd aangeven welke activa (zowel materiŽle activa, liquide middelen, equities als vastgoed en holdingvennootschappen) van het voormalige Kadhafi- regime er in ons land werden geblokkeerd en kan er tevens worden aangeven hoeveel deze bij benadering waard zijn? Ik denk ondermeer aan de Fortis-aandelen gezien Kadhafi deelnam aan de laatste kapitaalsverhoging in 2008? Kan u dit zeer accuraat toelichten?

2) Hoe wil de regering ingaan op de vraag van Hoge Vertegenwoordiger Ashton om deze middelen snel vrij te maken? Kan dit gedetailleerd worden toegelicht wat betreft de voorwaarden om deze gelden eventueel vrij te maken alsook het time frame?

3) Op welke manier zal ons land zich ten aanzien van LibiŽ in EU-verband inzetten voor meer samenwerking met de Afrikaanse Unie en de Arabische Liga?

4) Bent u bereid naar het Nederlandse en Italiaanse voorbeeld geblokkeerde gelden van het regime vrij te geven aan de WHO om noodhulp naar LibiŽ te sturen alsook medicatie en medische teams? Zo ja, kan u dit concreet toelichten naar bedragen en bestemmelingen toe? Zo neen, waarom niet?

5) Verwacht u meer mogelijkheden om bevroren geld van het Libische regime te ontdooien en daarmee de Libische bevolking bijvoorbeeld met noodhulp te steunen? Zo nee, kunt u het sanctiecomitť van de VN aansporen deze mogelijkheid aan BelgiŽ en andere landen te geven?

Antwoord ontvangen op 7 oktober 2011 :

1. Artikel 13 van Verordening Nr. 204/2011 van de Raad van 2 maart 2011 betreffende beperkende maatregelen in verband met de situatie in Libië stelt in zijn paragraaf 1. a) dat de natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen verplicht zijn alle informatie onmiddellijk te bezorgen aan de bevoegde autoriteit van de Lidstaat waarin ze gevestigd zijn of resideren om de naleving van de huidige verordening te vergemakkelijken, voornamelijk met betrekking tot de bevroren bedragen en rekeningen, en volgens paragraaf 2. dat deze verstrekte of ontvangen informatie uitsluitend mag gebruikt worden voor de doeleinden waarvoor de informatie bestemd of ontvangen werd.

Het geachte lid kan uit het voorgaande afleiden dat het niet mogelijk is de gevraagde informatie te verstrekken.

2. Het is duidelijk dat het vrijmaken van middelen afhankelijk gesteld moet worden van een aantal voorwaarden. Hierbij moet onder meer de opportuniteit en de geldigheid nagegaan worden van de vrijmaking in het licht van de bestaande regelgeving en de reeds beschikbare fondsen waarover de Libische autoriteiten beschikken. . Zo stelt de nieuwe Verenigde Naties (VN) resolutie 2009/2011 en het ontwerp van Europese Unie (EU) verordening dat een “transparante en verantwoordelijke” vrijmaking van bepaalde tegoeden die de heropleving van de Libische economie dienen ten goede te komen. Recentelijk werd overigens in de pers melding gemaakt van de ontdekking van bijna 23 miljard dollar bij de Libische centrale Bank.

3. Deze materie behoort niet tot mijn bevoegdheden maar valt onder deze van mijn collega van Buitenlandse Zaken en van de Europese Unie.

4. De Belgische regering heeft zich op 31 augustus geëngageerd de nodige stappen voor te bereiden om 100 miljoen euro Libische tegoeden te ontdooien. Die ontdooide tegoeden zullen gebruikt worden voor humanitaire doeleinden.

Daarnaast worden voor voedselhulp en voor geneesmiddelen betalingstoelatingen verstrekt.

5. Het geld dat bevroren werd op bepaalde rekeningen behoort toe aan de Libische opgelijste entiteiten. Elke toelating, overeenkomstig het nieuw ontwerp van verordening, tot deblokkering van de gelden moet niet enkel aan bepaalde voorwaarden voldoen maar dient eveneens toegestaan te worden door het Sanctiecomité van de VN en door de Libische autoriteiten.