Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2945

van Alexander De Croo (Open Vld) d.d. 11 augustus 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen

Young Innovative Companies - Onderzoeksprogramma's - Fiscale maatregelen - Wetenschappelijk personeel - Wijziging lijst diploma's

onderzoek en ontwikkeling
onderzoeker
wetenschappelijk beroep
belastingontheffing
loonbelasting

Chronologie

11/8/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5126

Vraag nr. 5-2945 d.d. 11 augustus 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ons land heeft op verschillende vlakken inspanningen geleverd om zich onder meer op fiscaal vlak aantrekkelijk te maken voor onderzoek en ontwikkeling. Voor het toekomstig verdienvermogen van een land zijn deze activiteiten cruciaal. Eén van de maatregelen die werd getroffen betreft de invoering van een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing ingehouden op het loon van het wetenschappelijk personeel dat tewerkgesteld is in "Young Innovative Companies".

De vrijstelling bedraagt 75%. Daarnaast geldt dezelfde vrijstelling van de doorstorting van bedrijfsvoorheffing ook ten aanzien van ondernemingen die bezoldiging uitbetalen of toekennen aan onderzoekers die tewerkgesteld zijn in onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma's en die één van de limitatief in de wet opgesomde diploma's hebben (Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, art. 275/3, lid 3, 3°). Diverse ondernemers zijn vragende partij om deze lijst uit te breiden en de geachte minister gaf onlangs aan dit te willen onderzoeken.

Ik had dan ook volgende vragen:

1) Kan hij aangeven of hij bereid is in samenspraak met de betrokken actoren de lijst van betrokken diploma's te actualiseren en waar nodig uit te breiden? Zo ja, kan hij aangeven tegen wanneer deze lijst zal klaar zijn en kan hij aangeven welke diploma's het meest aangewezen zijn om in de nieuwe lijst te worden opgenomen op basis van de vragen die hij hieromtrent heeft ontvangen? Zo neen, waarom niet en vreest hij niet dat bepaalde groeisectoren hierdoor uit de boot vallen?

2) Kan hij aangeven en dit respectievelijk voor de laatste drie jaar voor hoeveel onderzoekers op jaarbasis er een vrijstelling gold van de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing ? Kan hij deze cijfers verder opsplitsen wat betreft deze onderzoekers die vallen onder de Young Innovative Companies regeling en deze die vallen onder de vrijstelling op basis van de limitatief in de wet opgenomen diploma's?

3) Kan hij tevens aangeven hoeveel bedrijven op jaarbasis en dit voor de laatste drie jaar gebruik maakten van de Young Innovative Companies regeling wat betreft de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing alsook wat betreft het aantal ondernemingen die eveneens gebruik maken van de vrijstelling omdat ze bezoldiging uitbetalen of toekennen aan onderzoekers die tewerkgesteld zijn in onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma's en die één van de limitatief in de wet opgesomde diploma's hebben? Hoe evalueert hij deze vrijstelling van bedrijfsvoorheffing?

4) Welke andere fiscale maatregelen zou hij overwegen om ons land verder aantrekkelijk te maken wat betreft onderzoek en ontwikkeling?