Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2620

van Richard Miller (MR) d.d. 27 juni 2011

aan de minister van Klimaat en Energie

De stresstests voor de kerncentrales

kerncentrale
nucleaire veiligheid
nucleaire beveiliging

Chronologie

27/6/2011Verzending vraag
5/7/2011Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-846

Vraag nr. 5-2620 d.d. 27 juni 2011 : (Vraag gesteld in het Frans)

Net als al onze landgenoten heb ik de dramatische gebeurtenissen in Japan aandachtig gevolgd, temeer omdat naast de natuurramp ook een kernramp dreigde. Op het moment waarop ik deze vraag om uitleg schrijf, schijnt men de situatie opnieuw onder controle te krijgen, maar we weten niet of dat zal volstaan.

In het licht van dat alles werd de internationale gemeenschap aan vroegere kernongevallen herinnerd en in de meeste landen trachtten de publieke opinie en de overheid te weten te komen of de kerncentrales op hun grondgebied zodanig ontworpen en gebouwd zijn dat ze aan natuurrampen en meer bepaald aan aardbevingen kunnen weerstaan.

Op een zeker ogenblik is er in ons land een gevoel van angst ontstaan: de regering en uzelf hebben daarop op verschillende manieren gereageerd. In dat verband is er een mirakelformule naar voren gekomen, die door alle waarnemers werd overgenomen en alle debatten, discussies en conversaties heeft veroverd: de stresstest! Ik zou over een zo belangrijk onderwerp niet ironisch durven doen. Net omdat het zo'n belangrijke aangelegenheid is, zou ik u de oude vraag uit de Griekse filosofie willen stellen "Wat is dat?"; Wat is een nucleaire stresstest?Hoe wordt die voorbereid?

Welke kwalitatieve normen worden in aanmerking genomen? Gaat het om internationale normen of kan elk land naar eigen goeddunken normen toepassen?

Hoe verloopt die test? Gaat het alleen om computersimulaties? Waarom spreekt men dan van een stresstest? Het lijkt me veeleer een modeverschijnsel waarvan men niet precies weet welke lading het dekt. Ik herhaal echter dat men in die materie concreet en ernstig te werk moet gaan. Hoe en door wie worden de resultaten van die stresstests ge´nterpreteerd? In welke mate krijgen de burgers kennis van die resultaten?

Antwoord ontvangen op 5 juli 2011 :

De vragen gesteld door het geachte lid behoren tot de bevoegdheid van de minister van Binnenlandse Zaken.