Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-18

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 9 augustus 2010

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid

Vakantieopvang georganiseerd binnen het ministerieel departement voor de kinderen van personeelsleden

kinderoppas
inkomstenbelasting
belastingaftrek
ministerie
overheidsapparaat

Chronologie

9/8/2010Verzending vraag
21/6/2011Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-14
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-15
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-16
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-17
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-19
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-20
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-21
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-22
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-23
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-24
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-25
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-26
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-27
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-28

Vraag nr. 5-18 d.d. 9 augustus 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Programmawet van 8 april 2003 voerde met ingang vanaf 1 januari 2003, in een nieuw artikel 52bis in het Wetboek Inkomstenbelastingen 1992, de mogelijkheid in om de sommen die een werkgever (verkrijger van winst of baten) betaalde ten gunste van een collectieve voorziening voor kinderopvang onder bepaalde voorwaarden aan te kunnen merken als beroepskosten.

Het was de bedoeling om met dit nieuw ingevoerde systeem privé-partners uit te nodigen om de uitbreiding van het aantal opvangplaatsen financieel te ondersteunen. De stimulans bestaat erin om de in het kader van dit partnerschap gestorte uitgaven als beroepskosten aan te merken (zie toelichting Programmawet 8 april 2003, Parl. St. Kamer, nr. 50 2343/001, blz. 47).

Ook de publieke sector organiseert echter bepaalde initiatieven van kinderdagopvang of vakantieopvang. Zo heeft de VRT en de UZ Gent een eigen kinderdagverblijf en ook verschillende ziekenhuizen vangen de kinderen van hun personeelsleden op. De Vlaamse Gemeenschap organiseert eveneens kinderopvang in de vakanties voor de kinderen van haar personeelsleden. Ongetwijfeld bestaan er ook op federaal niveau initiatieven.

Om deze redenen had ik van de geachte minister graag een antwoord gekregen op de volgende vragen:

1.) Organiseert het departement waarvoor de minister verantwoordelijk is kinderdagopvang of vakantieopvang voor zijn personeelsleden of personeelsleden van andere overheidsinstanties?

2.) Zo ja, kan de minister een overzicht geven van het aantal opvangplaatsen?;

3.) Zo ja, kan de minister aangeven onder welke voorwaarden de personeelsleden aanspraak kunnen maken op de kinderdagopvang of vakantieopvang?

Antwoord ontvangen op 21 juni 2011 :

Gelieve hierna het antwoord te vinden op de gestelde vraag:

Opvang tijdens de vakantie ten behoeve van de kinderen van de personeelsleden van het departement

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg :

1. Organiseert tijdens de schoolvakantie opvang ten behoeve van de kinderen van de personeelsleden Dit gebeurt samen met de Rijksdienst voor Pensioenen.

2 Voor de Federale Overheidsdienst (FOD) Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg gebeurt de opvang in de lokalen van de Zuidertoren (Rijksdienst voor Pensioenen).

3. Voor personeelsleden van de FOD Werkgele-genheid, Arbeid en Sociaal Overleg bedraagt de bijdrage van de ouders 5 euro per dag. Voor dat bedrag kunnen kinderen tussen 3 en 12 jaar deelnemen aan tal van activiteiten. Alle personeelsleden kunnen er voor de opvang van hun kinderen terecht.

Wat betreft de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) :

1. Binnen de RVA wordt enkel tijdens de school-vakanties kinderopvang georganiseerd voor kinderen van personeelsleden tussen 3 en 12 jaar.

Momenteel zijn er drie kinderdagverblijven, op regelmatige basis, actief: één in het Hoofdbestuur (Brussel), één in het Werkloosheidsbureau van La Louvière en een derde in het Werkloosheidsbureau van Antwerpen.

De kinderopvang wordt intern georganiseerd. De RVA doet dus geen beroep op andere organismen of externe organisaties.

Het is wel zo dat het kinderdagverblijf van het Hoofdbestuur, tijdens de zomervakantie, kinderen van personeelsleden van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) opvangt. Dit is echter beperkt tot maximum 10 kinderen per dag.

2. Het aantal opvangplaatsen is, per opvangplaats per dag, beperkt tot

3. Alle personeelsleden van de RVA, ongeacht hun statuut, graad of functie, kunnen hun kinderen inschrijven voor de kinderopvang. We maken gebruik van een schaalsysteem waarbij de tussenkomst van de ouders afhankelijk is van het gezinsinkomen. Zodoende bieden we aan alle personeelsleden de mogelijkheid om gebruik te maken van de kinderdagverblijven.

Hieronder kan u de desbetreffende schaal vinden :

Netto maandelijks inkomen (kinderbijslag niet inbegrepen)

100 % eerste kind

70 % tweede kind

50 % derde kind en volgende

minder dan 1.338,62 euro

2,48 euro

1,74 euro

1,24 euro

tussen 1.338,63 euro en 1.784,82 euro

3,72 euro

2,60 euro

1,86 euro

tussen 1.784,82 euro en 2.231,03 euro

4,96 euro

3,47 euro

2,48 euro

tussen 2.231,03 euro en 2.578,08 euro

6,20 euro

4,34 euro

3,10 euro

Meer dan 2.578,09 euro

7,44 euro

5,21 euro

3,72 euro

Wat betreft de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW) :

1. De HVW beschikt niet over de nodige voorzieningen voor kinderopvang en organiseert tijdens de vakantie geen opvang voor de kinderen van het personeel.

De sociale dienst van de HVW biedt, enkel tijdens de schoolvakanties, een financiële tussenkomst in de uitgaven van de personeelsleden die hun kinderen naar de kinderopvang of een speelplein brengen.

Wat betreft de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie (RJV)

1. De RJV organiseert kinderopvang tijdens de schoolvakanties binnen de eigen diensten.

2. Er kunnen 25 kinderen worden opgevangen.

3. Alle personeelsleden van de RJV kunnen een beroep doen op de kinderopvang, die overigens gratis is. Er bestaan geen voorrangsregels of bijzondere voorwaarden.

Wat betreft het FAO :

1. In het FAO wordt er een dienst voor kinderopvang tijdens de schoolvakanties ingericht door een beroep te doen op een externe dienst ingericht door de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP).

2. We werken samen met de RVP.

3. Alle personeelsleden kunnen een beroep doen op deze dienst. Financiële bijdrage van de personeelsleden: 3,72 euro per kind en per dag.