Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-1184

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 3 februari 2011

aan de minister van Klimaat en Energie

Autobanden - Gebruik als speelgoed op speelplaatsen - Risico's voor de gezondheid

pretpark
spel
veiligheid van het product
luchtband
gevaren voor de gezondheid

Chronologie

3/2/2011Verzending vraag
30/3/2011Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1183

Vraag nr. 5-1184 d.d. 3 februari 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op sommige speelplaatsen zijn autobanden voorhanden waar de kinderen kunnen mee spelen. De vraag rijst of autobanden wel thuis horen op een speelplaats (zie Nadine Van Der Linden, "Autobanden horen niet op een speelplaats", Het Laatste Nieuws, 14 januari 2011, p. 14). Op vraag van een bezorgde ouder liet een school de zaak door een milieudeskundige onderzoeken. Zolang de autobanden onder een afdak liggen bij regenweer, ze geregeld worden gereinigd en bij slijtage worden vervangen, was er volgens de deskundige geen probleem. De school besliste de banden te laten liggen, tot ze van een andere instantie te horen kreeg dat autobanden schadelijk zijn.

Toxicoloog Jan Tytgat van de Katholieke Universiteit Leuven deelt de bezorgdheid over de impact van rubber op de gezondheid van kinderen. Aangezien studies rond deze problematiek schaars zijn en er weinig metingen beschikbaar zijn, kunnen we het risico niet goed inschatten en mogen we het risico dus niet uitsluiten. Zeker als de banden in contact komen met water of aan het verpulveren zijn, is irritatie van de ogen, huid of ademhaling mogelijk. Ook is er een risico op allergische reacties. Bepaalde substanties van autobanden zijn gekend als kankerverwekkend. Paniek is niet nodig, want acute giftigheid is evenmin bewezen. Veel hangt blijkbaar ook af van de individuele gevoeligheid. Volgens de Leuvense toxicoloog is verder onderzoek aangewezen.

Het koninklijk besluit van 4 maart 2002 betreffende de veiligheid van speelgoed voor kinderen onder de leeftijd van veertien jaar, somt de veiligheidsvoorschriften op waaraan speelgoed moet voldoen. Hoewel autobanden niet onder de toepassing van het koninklijk besluit vallen, rijst toch de vraag of autobanden een toetsing aan het koninklijk besluit zouden doorstaan, zeker wanneer ze als speelgoed voor kinderen worden gebruikt.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Welk standpunt neemt u in betreffende de impact van autobanden op de gezondheid van kinderen? Kan u uw antwoord motiveren? Oordeelt u, op basis van uw argumentatie, dat autobanden thuis horen op speelplaatsen voor kinderen?

2) Meent u dat autobanden een toetsing aan het koninklijk besluit van 4 maart 2002 betreffende de veiligheid van speelgoed voor kinderen onder de leeftijd van veertien jaar zouden doorstaan? Kan u uw standpunt motiveren? Oordeelt u op basis van deze toetsing dat autobanden thuis horen op speelplaatsen voor kinderen?

Antwoord ontvangen op 30 maart 2011 :

Ik heb de eer het geachte lid het volgende mee te delen:

Autobanden vallen niet onder het koninklijk besluit van 4 maart 2002 betreffende de veiligheid van speelgoed. Zij zijn immers niet ontworpen om mee te spelen, maar wel om op een auto gemonteerd te worden.

Ik kan hieruit niet automatisch besluiten dat autobanden niet geschikt zijn om occasioneel mee te spelen. Ik beschik niet over voldoende gegevens over de impact van contact met autobanden op de gezondheid van kinderen.

Ik heb mijn diensten gevraagd om contact op te nemen met hun collega’s uit de andere lidstaten en de diensten bevoegd voor chemische risico’s. Indien deze bevraging informatie oplevert die aantoont dat het occasioneel spelen met autobanden een wezenlijk risico inhoudt, zal ik niet aarzelen om de gepaste maatregelen te nemen.