Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6792

van Freddy Van Gaever (Vlaams Belang) d.d. 4 februari 2010

aan de minister van Klimaat en Energie

Studiecentrum voor kernenergie (SCK) - Ontwerp van beheerscontract - Laattijdige reactie van de bevoegde minister - Inhoudelijke wijzigingen of opmerkingen

Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek
beheer

Chronologie

4/2/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010)
31/3/2010Antwoord

Vraag nr. 4-6792 d.d. 4 februari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Tijdens de controle van het Rekenhof bij het Studiecentrum voor kernenergie (SCK), in de eerste helft van 2009, had de minister nog steeds niet officieel gereageerd op het ontwerp van beheerscontract dat het SCK hem op 1 juli 2007 had toegezonden, namelijk het beheersplan over de periode 2008-2012, overeenkomstig het reorganisatieplan dat in de loop van 2006 werd aangenomen.

1. Waarom heeft de minister zo lang gewacht om te reageren op het ontwerp van beheerscontract ? Was deze vertraging een gevolg van problematische inhoudelijke elementen in het ontwerp van beheerscontract? Zo ja, welke?

2. Op welke datum heeft hij tenslotte gereageerd op dit ontwerp? Welke inhoudelijke wijzigingen of opmerkingen werden daarbij geformuleerd?

Antwoord ontvangen op 31 maart 2010 :

Zoals gevraagd door de vorige regering heeft het Studiecentrum voor Kernenergie op 30 juni 2007 een voorstel van beheerscontract overgemaakt aan de voormalige voogdijminister. Volgens de beslissing van de genoemde regering moest het beheerscontract goedgekeurd zijn voor het einde van het jaar 2008.

Eind juni 2007 waren de jongste verkiezingen nog niet zeer lang achter de rug en bevond men zich aan de vooravond van zeer lange regeringsonderhandelingen. Het ontwerp van beheerscontract voorzag een geleidelijke uitbreiding van de activiteiten met betrekking tot het MYRRHA-project en een geleidelijke toename van de dotatie aan het SCK.CEN voor dit project. Onder die voorwaarden kon de vorige voogdijminister het ontwerp van beheerscontract niet laten goedkeuren door een regering die alleen bevoegd was voor lopende zaken.

Een eerste voorlopige overgangsregering werd gevormd in december 2007. Deze overgangsregering moest eerst een aantal dringende zaken afhandelen en kon onmogelijk nieuwe dossiers aanpakken.

Toen de huidige regering geïnstalleerd was, Heeft het dan nog enige tijd geduurd, vooraleer de tekst mij in handen is gekomen.

Gelet op het feit dat het MYRRHA-project verweven was in het ontwerp van beheerscontract en dus in de toekomstige strategie van het SCK.CEN, rekening houdend met de gevraagde dotatieverhoging voor de start van de uitvoering van dit project, en dat destijds de regering nog geen beslissing genomen had over het MYRRHA-project, kon ik mij onmogelijk akkoord verklaren met het ontwerp van beheerscontract. Een eerste idee was het beheerscontract zodanig aan te passen dat het MYRRHA-project er op voorwaardelijke wijze zou in voorkomen. Dat gaf nog geen bevredigend resultaat. Daarom heb ik laten nagaan of het mogelijk was een beheersovereenkomst af te sluiten zonder vermelding van het MYRRHA-project. Een eerste poging werd ondernomen om een dergelijk contract op te stellen. Het voorstel zonder MYRRHA werd voorgelegd aan het SCK.CEN. Tevens heeft in november 2008 een vergadering plaats gehad op mijn kabinet met het SCK.CEN om het ontwerp van beheerscontract te bespreken. Het SCK.CEN heeft een aantal tegenvoorstellen geformuleerd op de poging van beheerscontract zonder MYRRHA. In deze tegenvoorstellen was MYRRHA terug opgenomen. Deze tegenvoorstellen konden derhalve niet mijn goedkeuring wegdragen. Ik heb daarop een nieuw voorstel laten opstellen. Deze was voor het SCK.CEN onaanvaardbaar. Mijn conclusie was dat het niet mogelijk zou zijn een akkoord te bereiken over het ontwerp van beheerscontract, zolang de definitieve beslissing over het MYRRHA-project niet zou gevallen zijn. Ik heb daarom niet meer aangedrongen om het dossier af te werken.

Nu moet het dossier van het beheerscontract hernomen worden. Gelet op de lange tijd die verlopen is, zal het ontwerp gedeeltelijk moeten aangepast worden. Ik heb aan het SCK.CEN gevraagd de nodige aanpassingen door te voeren en mij een nieuwe versie van het beheerscontract te laten geworden.