Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6791

van Freddy Van Gaever (Vlaams Belang) d.d. 4 februari 2010

aan de minister van Klimaat en Energie

Studiecentrum voor kernenergie (SCK) - Myrrha-project - Onderzoek door het Agentschap voor kernenergie (AKE) - Stand van zaken

Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek
Agentschap voor kernenergie
kerncentrale
nucleair beleid
kernreactor
atoomonderzoek

Chronologie

4/2/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010)
3/3/2010Antwoord

Vraag nr. 4-6791 d.d. 4 februari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In een brief van 29 juli 2009 aan het Rekenhof, in verband met problemen bij het Studiecentrum voor kernenergie (SCK), maakt de minister melding van een peer review, een onderzoek door homologe instellingen. Dit zou georganiseerd worden door het Agentschap voor kernenergie (AKE) van de Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling (OESO).

Men zou daarbij de opportuniteit onderzoeken van het Myrrha-project, een medefinancieringsproject met Euratom. Hij merkt in die brief op dat ter zake pas een akkoord met het SCK zal kunnen worden gesloten als de resultaten van de audit door het Agenstschap voor Kernergie bekend zijn.

1. Is de minister intussen reeds op de hoogte gebracht van definitieve of tussentijdse resultaten van dit onderzoek?

2. Zo ja, werd er intussen reeds een akkoord van het SCK gesloten, of wordt daarover reeds onderhandeld?

3. Zo nee, wanneer worden de resultaten van deze peer review verwacht?

Antwoord ontvangen op 3 maart 2010 :

De onafhankelijke beoordeling van het MYRRHA-project door een expertengroep van het Agentschap voor Kernenergie is afgerond.

De voorzitter en het secretariaat van de groep hebben mij begin november 2009 de besluiten en aanbevelingen van hun rapport uiteengezet. Het definitief rapport werd mij overgemaakt kort vóór Kerstmis 2009. De voorzitter en het secretariaat van de expertengroep hebben een tweede uiteenzetting gegeven over de besluiten en aanbevelingen van hun rapport in januari 2010 aan een interkabinettenwerkgroep, die de beslissing van de regering over het MYRRHA-project moet voorbereiden.

Het SCK.CEN heeft het business plan van MYRRHA voorgesteld aan deze werkgroep. Vervolgens heeft de werkgroep verschillende vergaderingen gehouden, waarop een ontwerp van nota aan de ministerraad, met een voorstel van beslissing over het MYRRHA-project, werd voorbereid. Deze nota werd een eerste keer besproken op de ministerraad van 12 februari 2010. Op deze ministerraad werd nog geen beslissing genomen. Ik denk dat wij spoedig tijdens een eerstvolgende ministerraad een beslissing over dit dossier zullen kunnen verkrijgen.