Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6421

van Paul Wille (Open Vld) d.d. 11 januari 2010

aan de minister van Justitie

Gevangenissen - Ontzeggen van toegang aan burgers - Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen - Vage bepalingen

aanslag op de staatsveiligheid
strafgevangenis
bestuursmaatregel

Chronologie

11/1/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 4-6421 d.d. 11 januari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De gevangenisautoriteiten kunnen personen de toegang tot alle Belgische gevangenissen ontzeggen. Op de vraag naar meer uitleg over de reden van een beroepsverbod en toelatingsverbod tot de Belgische gevangenissen kan deze veiligheidsredenen gebruiken als verantwoording. Als een burger via een juridische procedure wil weten wat er verstaan wordt onder de vage term " veiligheidsredenen ", kan men op basis van de uitzonderingen in de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen weigeren verdere verklaring te geven omdat volgens genoemde wet een beslissing niet verder moet gemotiveerd worden als het gaat om een gevaar voor de buitenlandse veiligheid van de Staat of het in gevaar brengen van de openbare orde.

Graag kreeg ik, gezien de gevoeligheid, van de geachte minister een uitvoerig en duidelijk antwoord op volgende vragen:

1. Is de geachte minister akkoord dat dergelijke motiveringen op basis van de uitzonderingen zoals vermeld in de wet van 29 juli 1991 een democratisch deficit zijn of allerminst zou ge´nterpreteerd worden door de civil society? Welke oplossingen ziet hij om dit te verbeteren?

2. Is hij akkoord dat deze wetsbepalingen het democratisch recht van een veroordeelde burger tot een gegronde en verplichte motivatie volledig ondergraven? Is hij akkoord dat een wetswijziging of andere maatregelen zich hier opdringen?

3. Hoe kan een burger toch een verklaring afdwingen?

4. Is hij akkoord dat bepalingen " een gevaar voor de buitenlandse veiligheid van de Staat " of " het in gevaar brengen van de openbare orde " te vage begrippen zijn?