Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6212

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 7 december 2009

aan de staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

Federaal administratief openbaar ambt - Personen met een handicap - Tewerkstelling

overheidsadministratie
overheidsapparaat
gehandicapte
integratie van gehandicapten
werknemer met een beperking
gereserveerde arbeidsplaats

Chronologie

7/12/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010)
25/3/2010Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3580

Vraag nr. 4-6212 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

BelgiŽ engageert zich sinds enkele jaren in acties om personen met een handicap toegang te bieden tot werkgelegenheid en hen ook aan het werk te houden. In 2006 bleek echter dat BelgiŽ nog steeds onder het Europese gemiddelde zat wat betreft de tewerkstellingsgraad van personen met een handicap. Ons land kwam toen immers slechts aan een percentage van 42†%, terwijl het Europese gemiddelde 49†% was.

Als gevolg daarvan besliste de regering in mei 2006 een verhoging in te voeren van het aantal plaatsen in de federale openbare besturen voor personen met een handicap. Deze beslissing kreeg mee vorm in het koninklijk besluit van 5 maart 2007 tot organisatie van de werving van personen met een handicap in het federaal administratief openbaar ambt. Dit koninklijk besluit bepaalt dat in elk federaal openbaar bestuur 3†% (in plaats van 2†% voordien) van de betrekkingen wordt voorbehouden voor personen met een handicap. Dit quotum moet tegen 2010 gerealiseerd zijn.

In de praktijk blijken verschillende federale openbare besturen nog lang niet aan de quota te voldoen, ondanks de weinige tijd die hen rest. De federale administratie die niet op tijd aan het quotum voldoet, zal aan een sanctie onderworpen worden. Zo zal er een wervingsstop worden ingevoerd waardoor de betreffende administratie haar personeelsbestand niet zal kunnen aanvullen voor de functies die dat specifieke quotum niet halen.

Graag had ik hieromtrent de volgende vragen gesteld:

1)Heeft u zicht op het aantal personen met een handicap die nu reeds werken in uw administratie? Hoeveel procent van het aantal werknemers betreft dit?

2)Denkt u tegen 2010 het vereiste quotum te halen? Zo niet, welke specifieke maatregelen worden genomen om alsnog het quotum te halen?

3)Welke negatieve gevolgen verwacht u voor uw administratie indien het quotum niet gehaald wordt? Welke maatregelen worden desgevallend genomen?

Antwoord ontvangen op 25 maart 2010 :

1) Momenteel werken er zes personen met een handicap bij de Directie-generaal voor Personen met een handicap (DGPH). Het gaat om zes personen met een handicap op een totaal van 434 personeelsleden, wat neerkomt op 1,38 % van de personeelsbezetting.

2) Het streefdoel blijft het respecteren van het quotum. Om het quotum van 3 % te halen, heeft de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid (waarvan het DGPH deel uitmaakt) in 2009 de volgende maatregelen genomen:

Er werd een project goedgekeurd met als doel de bestaande P&O-processen te analyseren om personen met een handicap binnen onze organisatie aan te trekken en te integreren. Hierbij werd de focus gelegd op werving en selectie, de integratie en het onthaal van personen met een handicap en het creëren van een organisatiecultuur die openstaat voor personen met een handicap.

Dankzij de analyse en de formulering van concrete actiepunten ter optimalisatie van de bestaande processen, wil onze FOD de tewerkstelling en de integratie van personen met een handicap binnen onze organisatie bevorderen; een specifieke opleiding omtrent diversiteit werd gepland voor personeelsleden van de FOD die vaak in een selectiejury zetelen;

Om de FOD Sociale Zekerheid als aantrekkelijke werkgever voor personen met een visuele handicap te promoten werden:

Het is op dit moment moeilijk de precieze impact te meten van de acties om meer mensen met een handicap aan te werven bij de FOD Sociale Zekerheid.

Voornoemde audit waarbij de bestaande P&O-processen om de inschakeling en integratie van personen met een handicap bij de FOD Sociale Zekerheid te bevorderen worden onderzocht, wordt momenteel uitgevoerd.

De FOD zal rekening houden met de conclusies van deze audit en de daaruit voortvloeiende aanbevelingen om de tewerkstelling van personen met een handicap in onze organisatie te bevorderen.

Op basis daarvan zullen alle nuttige acties worden ondernomen om de bij de reglementering opgelegde quota van 3 % zo snel mogelijk te bereiken.

3) Eerlang zullen er bilaterale contacten plaatsvinden tussen de FOD Sociale Zekerheid en de Commissie voor de Begeleiding van de Werving van Personen met een Handicap in de federale openbare sector. In samenspraak met deze Commissie zal een concreet actieplan uitgewerkt worden om het quotum te behalen zoals voorzien in het koninklijk besluit van 5 maart 2007. De Commissie zal vervolgens nazien of de FOD de verbintenissen naleeft die hij op zich zal hebben genomen in het kader van dit actieplan.