Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5875

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 7 december 2009

aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen

Kredietbemiddelaars - Omzetting van de richtlijn van de Europese Unie 2008/48/EG betreffende kredietovereenkomsten voor consumenten - Stand van zaken

consumptief krediet
financieel beroep
nationale uitvoeringsmaatregel

Chronologie

7/12/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010)
11/2/2010Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4528

Vraag nr. 4-5875 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Een belangrijk distributienetwerk in de kredietsector inzake consumentenkrediet is dit van de kredietbemiddelaars. Het statuut van de kredietbemiddelaar wordt geregeld in de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet. Hij wordt als volgt gedefiniŽerd: " elke natuurlijke persoon die bijdraagt tot het sluiten of tot het uitvoeren van een kredietovereenkomst binnen het kader van zijn handels- of beroepsactiviteiten. " Aan de kredietbemiddelaar worden talrijke verplichtingen opgelegd. Bovendien dient een voorafgaande inschrijving bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie te worden bekomen wanneer de kredietbemiddelaar wil bemiddelen bij het sluiten van kredietovereenkomsten aangeboden door verschillende kredietgevers.

Europa wil inspelen op deze problematiek door in een Europese richtlijn betreffende kredietovereenkomsten voor consumenten (richtlijn 2008/48/EG), een nieuw onderscheid in te voeren tussen enerzijds kredietbemiddelaars, die moeten voldoen aan een hele reeks pre-contractuele verplichtingen, en anderzijds leveranciers van goederen of aanbieders van diensten die bij wijze van nevenactiviteit als kredietbemiddelaar optreden en die volledig vrijgesteld zijn van deze verplichtingen.

Er werd namelijk overwogen dat leveranciers van goederen of diensten die bij wijze van nevenactiviteit als kredietbemiddelaar optreden, niet belast moeten worden met de juridische verplichting de pre-contractuele informatie te verstrekken, aangezien de kredietgever er verantwoordelijk voor is dat de consument de volledige precontractuele informatie krijgt, hetzij van de bemiddelaar indien dit zo overeengekomen werd, hetzij op een andere passende wijze. Aanverwante nationale wetgeving inzake verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling alsook inzake bemiddeling en bank- en beleggingsdiensten, alsmede toonaangevende rechtsleer in BelgiŽ, bevestigen reeds deze strekking. Bovendien wordt in de schoot van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen gewerkt aan een statuut inzake kredietbemiddeling voor hypothecair krediet, waar dit aspect ook in dezelfde zin aan bod komt.

Eerder dit jaar kondigde de geachte minister aan werk te zullen maken van de omzetting van deze EU richtlijn in de loop van dit jaar. Wat is de vooruitgang terzake?

Antwoord ontvangen op 11 februari 2010 :

Ik heb de eer het geachte lid mede te delen dat het wetsontwerp tot omzetting van de richtlijn 2008/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008 inzake kredietovereenkomsten voor consumenten en tot intrekking van richtlijn 87/102/EEG op 25 september 2009 door de Ministerraad werd goedgekeurd en vervolgens voor advies werd overgemaakt aan de Raad van State op 28 september 2009. Zoals het geachte lid aanhaalt, wordt in het wetsontwerp, overeenkomstig de richtlijn, een onderscheid gemaakt tussen de “professionele” kredietbemiddelaars en de leveranciers van goederen of diensten die bij wijze van nevenactiviteit als kredietbemiddelaar optreden. Het wetsontwerp wordt momenteel aangepast aan het advies van de Raad van State. Aansluitend zal het worden ingediend bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers.