Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4528

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 23 september 2009

aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen

Kredietbemiddelaars - Omzetting van de richtlijn van de Europese Unie 2008/48/EG betreffende kredietovereenkomsten voor consumenten - Stand van zaken

consumptief krediet
financieel beroep
nationale uitvoeringsmaatregel

Chronologie

23/9/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009)
25/11/2009Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5875

Vraag nr. 4-4528 d.d. 23 september 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Een belangrijk distributienetwerk in de kredietsector inzake consumentenkrediet is dit van de kredietbemiddelaars. Het statuut van de kredietbemiddelaar wordt geregeld in de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet. Hij wordt als volgt gedefiniŽerd: " elke natuurlijke persoon die bijdraagt tot het sluiten of tot het uitvoeren van een kredietovereenkomst binnen het kader van zijn handels- of beroepsactiviteiten. " Aan de kredietbemiddelaar worden talrijke verplichtingen opgelegd. Bovendien dient een voorafgaande inschrijving bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie te worden bekomen wanneer de kredietbemiddelaar wil bemiddelen bij het sluiten van kredietovereenkomsten aangeboden door verschillende kredietgevers.

Europa wil inspelen op deze problematiek door in een Europese richtlijn betreffende kredietovereenkomsten voor consumenten (richtlijn 2008/48/EG), een nieuw onderscheid in te voeren tussen enerzijds kredietbemiddelaars, die moeten voldoen aan een hele reeks pre-contractuele verplichtingen, en anderzijds leveranciers van goederen of aanbieders van diensten die bij wijze van nevenactiviteit als kredietbemiddelaar optreden en die volledig vrijgesteld zijn van deze verplichtingen.

Er werd namelijk overwogen dat leveranciers van goederen of diensten die bij wijze van nevenactiviteit als kredietbemiddelaar optreden, niet belast moeten worden met de juridische verplichting de pre-contractuele informatie te verstrekken, aangezien de kredietgever er verantwoordelijk voor is dat de consument de volledige precontractuele informatie krijgt, hetzij van de bemiddelaar indien dit zo overeengekomen werd, hetzij op een andere passende wijze. Aanverwante nationale wetgeving inzake verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling alsook inzake bemiddeling en bank- en beleggingsdiensten, alsmede toonaangevende rechtsleer in BelgiŽ, bevestigen reeds deze strekking. Bovendien wordt in de schoot van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen gewerkt aan een statuut inzake kredietbemiddeling voor hypothecair krediet, waar dit aspect ook in dezelfde zin aan bod komt.

Eerder dit jaar kondigde de geachte minister aan werk te zullen maken van de omzetting van deze EU richtlijn in de loop van dit jaar. Wat is de vooruitgang terzake?