Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5774

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 7 december 2009

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Federaal administratief openbaar ambt - Personen met een handicap - Tewerkstelling

overheidsadministratie
overheidsapparaat
gehandicapte
integratie van gehandicapten
werknemer met een beperking
gereserveerde arbeidsplaats

Chronologie

7/12/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010)
14/1/2010Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3563

Vraag nr. 4-5774 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

BelgiŽ engageert zich sinds enkele jaren in acties om personen met een handicap toegang te bieden tot werkgelegenheid en hen ook aan het werk te houden. In 2006 bleek echter dat BelgiŽ nog steeds onder het Europese gemiddelde zat wat betreft de tewerkstellingsgraad van personen met een handicap. Ons land kwam toen immers slechts aan een percentage van 42†%, terwijl het Europese gemiddelde 49†% was.

Als gevolg daarvan besliste de regering in mei 2006 een verhoging in te voeren van het aantal plaatsen in de federale openbare besturen voor personen met een handicap. Deze beslissing kreeg mee vorm in het koninklijk besluit van 5 maart 2007 tot organisatie van de werving van personen met een handicap in het federaal administratief openbaar ambt. Dit koninklijk besluit bepaalt dat in elk federaal openbaar bestuur 3†% (in plaats van 2†% voordien) van de betrekkingen wordt voorbehouden voor personen met een handicap. Dit quotum moet tegen 2010 gerealiseerd zijn.

In de praktijk blijken verschillende federale openbare besturen nog lang niet aan de quota te voldoen, ondanks de weinige tijd die hen rest. De federale administratie die niet op tijd aan het quotum voldoet, zal aan een sanctie onderworpen worden. Zo zal er een wervingsstop worden ingevoerd waardoor de betreffende administratie haar personeelsbestand niet zal kunnen aanvullen voor de functies die dat specifieke quotum niet halen.

Graag had ik hieromtrent de volgende vragen gesteld:

1)Heeft u zicht op het aantal personen met een handicap die nu reeds werken in uw administratie? Hoeveel procent van het aantal werknemers betreft dit?

2)Denkt u tegen 2010 het vereiste quotum te halen? Zo niet, welke specifieke maatregelen worden genomen om alsnog het quotum te halen?

3)Welke negatieve gevolgen verwacht u voor uw administratie indien het quotum niet gehaald wordt? Welke maatregelen worden desgevallend genomen?

Antwoord ontvangen op 14 januari 2010 :

Ik heb de eer het geachte lid de gevraagde gegevens mee te delen.

 1. Om uit te maken of een federaal departement voldoet aan het quotum, heeft het koninklijk besluit van 5 maart 2007 tot organisatie van de werving van personen met een handicap in het federaal administratief openbaar ambt, bepaald welke personen met een handicap meegerekend worden voor het quotum.

  Kunnen meegerekend worden in het quotum:

  a)de personen die aangeworven werden op basis van het vroegere koninklijk besluit van 11 augustus 1972 ter bevordering van de tewerkstelling van mindervaliden in de rijksbesturen, dat ook voorzag in een quotum;

  b)de personen die tijdens de selectie hebben verzocht om te worden opgenomen in de wervingsreserve van geslaagden met een handicap op basis van het voorvermeld koninklijk besluit van 5 maart 2007;

  c)alle andere personen met een handicap die als dusdanig erkend zijn door een van de bevoegde instanties opgelijst in het koninklijk besluit van 5 maart 2007 en zich vrijwillig laten registreren als persoon met een handicap.

  De Federale Overheidsdienst (FOD) Personeel en Organisatie (P&O) heeft momenteel een overzicht van de personen met een handicap die vallen onder de categorieën beschreven onder punt a en punt b. Binnen de totale tewerkstelling van de organisatie is het aandeel van deze personen 2,7 %.

  Om een volledig en correct beeld te krijgen van personen met een handicap, zoals gedefinieerd in het koninklijk besluit van 5 maart 2007 moet er bijkomend een actie verricht worden om personen met een handicap die niet behoren tot de categorieën beschreven onder punt a en b, uit te nodigen om zich vrijwillig te laten registreren.

  Deze actie werd binnen de FOD P&O in de loop van de maand juni 2009 opgestart.

  Concreet werd er een mailing gedaan naar alle personeelsleden waarbij aan de hand van een gestandaardiseerde vragenlijst personen met een handicap gevraagd werden om zich vrijwillig te registreren.De resultaten van deze rondvraag hebben toegelaten om aan te tonen dat het quotum van personen met een handicap, tewerkgesteld bij de FOD P&O, 3,59 % bedraagt.

  De ondernomen actie werd gevalideerd door de Begeleidingscommissie die tot taak heeft om jaarlijks de inspanningen te evalueren die worden geleverd door elke overheidsdienst met betrekking tot de realisatie van het quotum.

  Wat betreft deze actie heeft de FOD P&O een rol als piloot opgenomen. Dankzij de vragenlijst die werd uitgewerkt is deze actie eind september 2009 uitgebreid geworden tot het geheel van het federaal openbaar ambt. Het formulier werd door de Begeleidingscommissie geoptimaliseerd en is een officieel instrument geworden dat door haar wordt gebruikt om statistisch noodzakelijke gegevens binnen de federale openbare diensten te verzamelen.

  De resultaten van deze enquête gevoerd tussen het geheel van organisaties van de federale overheid worden momenteel verzameld door de Commissie en zullen in de loop van de maand februari 2010 het voorwerp uitmaken van een eerste jaarverslag aan de regering.

 2. Afgezien van de hierboven beschreven actie voorziet de FOD P&O volgende acties om het quotum te bereiken en te behouden:

  a) De FOD P&O heeft vanaf 2009 een abonnement Topwerkgever bij Wheelit genomen.

  Wheelit is een webplatform dat als missie heeft het publiceren van werkaanbiedingen die bestemd zijn voor personen met een handicap en het creëren van de belangrijkste CV-theek in België waarin hun troeven optimaal tot hun recht komen.

  Via Wheelit heeft de FOD P&O rechtstreeks toegang tot een uitgebreide database van kandidaten met een handicap en kan ook elke vacature van de FOD P&O snel kenbaar gemaakt worden bij deze doelgroep.

  Alle selecties bij de FOD P&O worden onder de specifieke aandacht van de doelgroep gebracht.

  b) Voor zijn eigen selecties via Selor voorziet de FOD P&O eveneens de algemene aanpak van Selor waarbij:

 1. Deze vraag is zonder voorwerp voor de FOD P&O gezien het quotum momenteel is gehaald.