Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5560

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 7 december 2009

aan de minister van Pensioenen en Grote Steden

Federaal administratief openbaar ambt - Personen met een handicap - Tewerkstelling

overheidsadministratie
overheidsapparaat
gehandicapte
integratie van gehandicapten
werknemer met een beperking
gereserveerde arbeidsplaats

Chronologie

7/12/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010)
23/3/2010Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3567

Vraag nr. 4-5560 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

BelgiŽ engageert zich sinds enkele jaren in acties om personen met een handicap toegang te bieden tot werkgelegenheid en hen ook aan het werk te houden. In 2006 bleek echter dat BelgiŽ nog steeds onder het Europese gemiddelde zat wat betreft de tewerkstellingsgraad van personen met een handicap. Ons land kwam toen immers slechts aan een percentage van 42†%, terwijl het Europese gemiddelde 49†% was.

Als gevolg daarvan besliste de regering in mei 2006 een verhoging in te voeren van het aantal plaatsen in de federale openbare besturen voor personen met een handicap. Deze beslissing kreeg mee vorm in het koninklijk besluit van 5 maart 2007 tot organisatie van de werving van personen met een handicap in het federaal administratief openbaar ambt. Dit koninklijk besluit bepaalt dat in elk federaal openbaar bestuur 3†% (in plaats van 2†% voordien) van de betrekkingen wordt voorbehouden voor personen met een handicap. Dit quotum moet tegen 2010 gerealiseerd zijn.

In de praktijk blijken verschillende federale openbare besturen nog lang niet aan de quota te voldoen, ondanks de weinige tijd die hen rest. De federale administratie die niet op tijd aan het quotum voldoet, zal aan een sanctie onderworpen worden. Zo zal er een wervingsstop worden ingevoerd waardoor de betreffende administratie haar personeelsbestand niet zal kunnen aanvullen voor de functies die dat specifieke quotum niet halen.

Graag had ik hieromtrent de volgende vragen gesteld:

1)Heeft u zicht op het aantal personen met een handicap die nu reeds werken in uw administratie? Hoeveel procent van het aantal werknemers betreft dit?

2)Denkt u tegen 2010 het vereiste quotum te halen? Zo niet, welke specifieke maatregelen worden genomen om alsnog het quotum te halen?

3)Welke negatieve gevolgen verwacht u voor uw administratie indien het quotum niet gehaald wordt? Welke maatregelen worden desgevallend genomen?

Antwoord ontvangen op 23 maart 2010 :

In antwoord op uw vraag, heb ik de eer u volgende inlichtingen mee te delen.

De Rijksdienst voor Pensioenen is een openbare instelling van sociale zekerheid en staat onder voogdij van de minister van Pensioenen en Grote Steden. De “Pensioendienst voor de overheidssector” (PDOS) is een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid ingedeeld in categorie A en staat eveneens onder de voogdij van de minister.

A. Rijksdienst voor Pensioenen.

1. De Rijksdienst voor Pensioenen telde 2 168 personeelsleden (statutairen en contractuelen) op 30 november 2009.

In oktober 2009 heeft de Rijksdienst voor Pensioenen de enquête “Tewerkstelling en handicap” georganiseerd. Die enquête ging uit van de Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap in het openbaar ambt. Op die manier kende men het aantal actieve personeelsleden met een handicap, zonder rekening te houden met de personeelsleden die al eerder werden aangeworven op basis van hun handicap De Rijksdienst voor Pensioenen telde dan vijfentwintig personeelsleden met een handicap, dertien Nederlandstalige en twaalf Franstalige.

FR


NL


Niveau A

2

Niveau A

1

Niveau B

1

Niveau B

1

Niveau C

7

Niveau C

7

Niveau D

2

Niveau D

4

1,2 % van het voltijdse personeelsbestand van de RVP op 30 juni 2008 (jaar N-1) zijn personen met een handicap.

2 + 3. De RVP heeft beslist om de tewerkstelling van personen met een handicap zoveel mogelijk te bevorderen en, voor zover mogelijk, het vereiste tewerkstellingspercentage te behalen. Daarom werd er, in het kader van selectieprocedures voor niveau C, een beroep gedaan op de laureaten die door Selor opgenomen zijn op de specifieke lijst van personen met een handicap, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2, § 2 van het koninklijk besluit van 6 oktober 2005.

Een bijzondere aandacht zal ook worden besteed aan de doordachte aanpassing van de werkpost in functie van de handicap van het nieuwe personeelslid en aan zijn succesvolle integratie in de diensten van de instelling.

B. Pensioendienst van de Overheidssector.

1. Op datum van 15 augustus 2009 zijn bij de PDOS 500 personen tewerkgesteld.

In totaal zijn zeven personen met een handicap werkzaam bij de PDOS waarvan :

- twee in niveau C;

- vijf in niveau D.

2 + 3. Tot op heden werden nog geen specifieke maatregelen genomen om het aantal personen met een handicap op te trekken. Net zoals de RVP zal de PDOS bij elke selectie de voorkeur geven aan de kandidaten die door Selor in de bijzondere lijst van de personen met een handicap zijn opgenomen dit overeenkomstig de bepalingen van artikel 2, § 2 van het koninklijk besluit van 6 oktober 2005.

Net zoals bij de RVP zal bijzondere aandacht worden besteed aan de doordachte aanpassing van de werkpost in functie van de handicap van het nieuwe personeelslid en aan zijn succesvolle integratie in de diensten van de instelling.