Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-532

van Alain Destexhe (MR) d.d. 3 april 2008

aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister

Federale departementen - Onbetaalde facturen 2007 - Overdracht naar 2008

overheidsadministratie
rijksbegroting
betalingskrediet
betalingstermijn
betaalbaarstelling van de uitgaven

Chronologie

3/4/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 )
21/5/2008 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-505

Vraag nr. 4-532 d.d. 3 april 2008 : (Vraag gesteld in het Frans)

Op het einde van 2007 erkenden de federale departementen dat er in totaal voor 130 miljoen euro onbetaalde facturen waren, die naar het boekjaar 2008 zouden worden overgedragen.

Op het ogenblik van de indiening van mijn vraag zou die uitstaande schuld volgens De Standaard nog altijd 100 miljoen bedragen.

Als gevolg van dat op zijn minst gewaagde beheer moeten aanzienlijke verwijlintresten worden betaald, vooral door het departement Landsverdediging, dat koploper is.

Nog zorgwekkender is echter dat die achterstand economische problemen veroorzaakt voor talrijke dienstverleners en leveranciers, vooral voor de KMOís die financiŽel minder sterk staan.

Die situatie bezorgt de federale departementen bovendien een negatief imago en heeft gevolgen voor de toekomstige contracten. De dienstverleners zijn van oordeel dat ze de Staat beter iets meer aanrekenen om de nadelen van de te lange betalingstermijn te compenseren.

Welke maatregelen werden genomen om die situatie recht te trekken?

Antwoord ontvangen op 21 mei 2008 :

Hierbij kan ik aan het geacht lid de volgende inlichtingen mededelen :

De begroting van de FOD bestaat hoofdzakelijk uit niet-gesplitste kredieten en elk jaar wordt het saldo van het vastgelegd krediet overgedragen.

In feite worden vele contracten die gedurende een bepaald jaar worden aangegaan zowel tijdens datzelfde jaar als het daarop volgende jaar uitgevoerd.

De vastgelegde maar bij het einde van het jaar nog niet betaalde kredieten worden naar het volgende jaar overgedragen ten einde er de facturen mee te kunnen betalen die gedurende dat jaar worden voorgelegd.

Wat de afhandeling van de ingediende facturen betreft werden in de schoot van onze FOD reeds geruime tijd een aantal maatregelen getroffen ten einde te vermijden dat de betalingen aan leveranciers te laat zouden geschieden.

Onder de in voege zijnde maatregelen werd in het bijzonder aandacht besteed aan de monitoring van de uitgaven door middel van een maandelijkse opvolging van het gebruiksritme van de vastleggingskredieten en de ordonnanceringskredieten. Het stipt opvolgen van deze gegevens laat immers toe een situatie te vermijden waarbij onvoldoende kredieten een belangrijke vertraging bij de uitvoering van de betalingen zouden veroorzaken.

Een systeem van prestatiemeting via boordtabellen werd eveneens ingevoerd ten einde de regelmatige afhandeling van de betalingsprocedure te kunnen opvolgen.

Overigens werden, omwille van de sluiting van de diensten tussen 22 december 2007 en 2 januari 2008, de schuldeisers van onze FOD er toe uitgenodigd hun facturen zo vlug mogelijk in te dienen ten einde te voorkomen dat hun betaling naar het jaar 2008 zou moeten worden uitgesteld.

Derhalve diende, wat het begrotingsjaar 2007 betreft, de betaling van geen enkele in dat jaar ontvangen factuur met opzet naar het jaar 2008 te worden verschoven. Dat van de in 2007 ontvangen facturen voor een bedrag van ongeveer 5,3 miljoen euro (waarvan 4,1 miljoen euro uitgaven betreffen in het kader van het BELIRIS-fonds) toch in 2008 werd betaald is louter het gevolg van de normale termijn die nodig is voor de verificatie van de dossiers.

Het feit dat de betaling van deze facturen tot het jaar 2008 werd uitgesteld hoeft overigens niet automatisch te betekenen dat de betalingen buiten de overeengekomen termijnen zouden hebben plaats gehad.