Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4703

van Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) d.d. 7 oktober 2009

aan de minister van Klimaat en Energie

Elektrische velden - Blootstellingsnormen - Controles - Strenger maken van de normen

elektromagnetische schadelijke invloed
milieunorm
elektriciteitsvoorziening
elektrische energie
blootstelling aan straling

Chronologie

7/10/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009)
17/11/2009Antwoord

Vraag nr. 4-4703 d.d. 7 oktober 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het ministerieel besluit van 7 mei 1987 tot bepaling van de grenswaarden van het elektrisch veld voortgebracht door de elektrische installaties voor transport en verdeling van elektrische energie en tot het verplichten van aarding van geÔsoleerde metalen voorwerpen, legt in BelgiŽ blootstellingsnormen op voor elektrische velden opgewekt door installaties voor transport en distributie van elektrische energie (hoogspanningslijnen,Ö) op woningniveau of op 1,5 meter boven de grond.

In woongebieden of gebieden volgens het gewestplan bestemd voor woongebied bedraagt deze 5 kV/m. Bij overspanning van wegen is dit 7 kV/m, op andere plaatsen 10 kV/m.

Inzake het magnetisch veld bestaan er echter geen normen.

Graag had ik van de geachte minister een antwoord gekregen op volgende vragen:

1.Hoeveel controles werden er de voorbije tien jaar gedaan naar de blootstellingsnormen en in welke gebieden?

2.Hoeveel overtredingen van de norm werden daarbij vastgesteld?

3.Het blijft een open vraag of deze onnatuurlijke veldsterktes niettemin geen complexe nadelige effecten op de gezondheid uitoefenen. In de ogen van gezondheidsexperts dien de huidige normen dan ook aangescherpt te worden. Is hij van plan om de normen strenger te maken?

4.Is hij van plan om ook inzake magnetisch veld, normen te introduceren?

Antwoord ontvangen op 17 november 2009 :

1. Ik wens er het geacht lid vooreerst op wijzen dat de blootstellingnormen opgenomen in het ministerieel besluit van 7 mei 1987 overeenkomen met de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Deze normen werden eveneens overgenomen door de Europese Unie via een aanbeveling van de Raad van 12 juli 1999 betreffende de beperking van blootstelling van de bevolking aan elektromagnetische velden. Ter informatie, voor het magnetisch veld bedraagt de maximale blootstellingnorm 100 µT.

Tijdens de periode april 1988 en oktober 1989 werd in België een meetcampagne uitgevoerd in de nabijheid van 31 boerderijen verspreid over alle provincies en die zich op minder dan 100 meter van een hoogspanningslijn bevonden. Onder een hoogspanningslijn van 380 kV met een stroomsterkte van 2140 A werd een op een hoogte van 1,5 meter boven de grond een maximale elektrisch veldsterkte gemeten van 6,9 kV/meter op een dwarsafstand van 5 meter tot de as van de lijn en ter plaatse van het laagste punt van de lijn. Op een afstand van 25 meter daalde deze waarde tot 0,4  kV/meter. Anderzijds werden op de dezelfde plaatsen respectievelijk 27 en 16 µT gemeten voor het magnetisch veld.

Aangezien de gemeten waarden ruim onder de maximale toegelaten grenzen blijven en de karakteristieken van de hoogspanningslijnen niet zijn veranderd, is er geen belang om nieuwe metingen uit te voeren. Er werd dan ook geen andere campagne geprogrammeerd.

2. Zonder voorwerp.

3. Aangezien deze norm op internationaal vlak wordt beheerd zal België volgen en zich naar de ter zake bestaande internationale normen richten.

4. Door de internationale instanties is de blootstellingnorm voor het magnetisch veld gesteld op 100 µT. Aangezien in België de gemeten waarden ver beneden deze grens liggen is een reglementering niet nodig. In de veronderstelling dat de internationale instanties deze grenswaarde zouden verlagen zal België ongetwijfeld zich hiernaar richten en waken over de naleving van de nieuwe waarden.