Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3927

van Ann Somers (Open Vld) d.d. 6 augustus 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Stiptheid - Permanente overlegstructuren - Aanbevelingen

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
vervoersduur
reizigersvervoer

Chronologie

6/8/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009 )
16/10/2009 Antwoord

Vraag nr. 4-3927 d.d. 6 augustus 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In de NMBS-groep blijkt een heel aantal permanente overlegstructuren te bestaan dat alle aspecten in verband met de stiptheid van de treinen hoort te analyseren en voorstellen tot verbetering te formuleren.

1) Welke concrete permanente overlegstructuren bestaan er precies bij de NMBS?

2) Welk is de precieze doelstelling of opdracht van elke structuur?

3) Hoeveel leden telt elke structuur?

4) Zetelen hierin enkel mensen die binnen de NMBS werkzaam zijn of worden er ook externen aangetrokken?

5) Hoe vaak kwamen deze overlegstructuren samen

a) vorig jaar?

b) Tijdens het eerste semester van dit jaar?

6) Hoe vaak heeft elke overlegstructuur een rapport uitgebracht bij het hoogste niveau binnen de NMBS-groep?

7) Ontvangt het kabinet van de minister deze rapporten eveneens?

8) Welke concrete aanbevelingen werden er dit jaar reeds geformuleerd met betrekking tot het verbeteren van de stiptheid van de treinen?

Antwoord ontvangen op 16 oktober 2009 :

  1. en 2. Het permanente overlegorgaan inzake de kwaliteit van de dienstverlening en in het bijzonder de stiptheid van de treindienst zoals vastgelegd in het beheerscontract is de Task Force Regelmaat (zie art.114 beheerscontract Staat – Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)-Holding).

De opvolging van de problematiek van de regelmaat is verder op drie niveaus georganiseerd binnen de NMBS-Groep:

De taken van de 3 comités zijn de opvolging van de regelmaat, de studie van de oorzaken en de opstelling en in uitvoering brengen van actieplannen ter verbetering van de stiptheid elk op hun eigen niveau.

  1. Het aantal leden:

  2. Hierbij zijn geen externen betrokken.

  3. Het aantal samenkomsten:

  1. Het verslag van elke vergadering van de Task Force Regelmaat wordt bezorgd aan de CEO’s van NMBS-Holding, NMBS en Infrabel.

  2. In principe ontvangt het kabinet van de minister deze rapporten niet. Op vraag van de minister van Overheidsbedrijven is eind 2008 een evaluatierapport over de werking van de Task Force Regelmaat opgesteld en bezorgd.

  3. Binnen de NMBS en Infrabel zijn actieplannen opgesteld om de verschillende aspecten van de regelmaat en de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Binnen deze actieplannen zijn maatregelen op korte, middellange en lange termijn voorzien. Deze actieplannen worden op regelmatige basis opgevolgd, geëvalueerd en indien nodig aangepast. Een rapportering is voorzien aan de betrokken Directiecomités.