Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3812

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 2 september 2009

aan de minister van Justitie

Belgische nationaliteit - Nationaliteitsverklaring of naturalisatie - Dragen van een voornaam

nationaliteit
naturalisatie
achternaam
burgerlijk recht
bevolkingsregister

Chronologie

2/9/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/10/2009)
4/11/2009Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3813
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1033

Vraag nr. 4-3812 d.d. 2 september 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het is mogelijk dat vreemdelingen die de Belgische nationaliteit verkrijgen via een nationaliteitsverklaring of naturalisatie geen voornaam dragen. Niettemin moet men naar het Belgisch recht een naam en één of meerdere voornamen dragen. De ambtenaren van Burgerlijke Stand worden dan ook geconfronteerd met de problematiek dat zij geen voornaam kunnen registreren.

Een mogelijke oplossing ligt in het de procedure tot naamsverandering, maar deze procedure is gebaseerd op de vrijwilligheid van de " nieuwe Belg ". Er moeten voor een naamsverandering ook registratierechten worden betaald. Daarenboven vraagt het toch enige inspanning om deze procedure aan te vatten. De " nieuwe Belg " heeft ook niet altijd een boodschap aan het aannemen van een voornaam, daar dit geen gebruik is in zijn land van herkomst.

Daarom had ik de geachte minister willen vragen:

1. Kan hij bevestigen dat elke Belg een naam en één of meerdere voornamen moet dragen? Is het mogelijk om naar Belgisch recht enkel een naam te dragen?

2. Is er een andere mogelijkheid om een voornaam aan te nemen voor vreemdelingen zonder voornaam die Belg worden dan de procedure tot naamsverandering?

3. Heeft hij een oplossing voor het geschetste probleem?

4. Kan hij meedelen hoeveel " nieuwe Belgen " enkel een naam dragen of die in 2008 enkel geregistreerd werden met een naam?

Antwoord ontvangen op 4 november 2009 :

Artikel 57, 1° van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de akte van geboorte de dag, het uur, de plaats van geboorte, alsmede het geslacht, de naam en de voornamen van het kind moet vermelden. Hieruit volgt dat elke persoon, van wie de akte van geboorte in België wordt opgemaakt, gehouden is een voornaam te hebben.

Bepaalde landen (bijvoorbeeld sommige regio’s in India, in Zaïre ten tijde van Maarschalk Mobutu, enz.) behoren niet tot dezelfde juridische traditie en onderscheiden de naam niet van de voornaam : hun onderdanen worden geïdentificeerd ofwel door een unieke ‘identiteit’ ofwel door een bijnaam. Zij hebben, als ze vervolgens de Belgische nationaliteit verwerven, bijgevolg geen voornaam.

Er is naar Belgisch recht geen andere mogelijkheid dan de procedure van voornaamsverandering om een voornaam aan te nemen voor vreemdelingen zonder voornaam die Belg worden.

De administratie beschikt niet over de gevraagde statistische gegevens. Deze kunnen mogelijks bekomen worden via het Rijksregister, dat onder de bevoegdheid van de Minister van Binnenlandse Zaken valt.