Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3694

van Dirk Claes (CD&V) d.d. 2 juli 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen

Spoorwegpolitie - Huisvestingsproblematiek - Oplossingen

politie
vervoer per spoor
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
arbeidsvoorwaarden
werkplek
Hoofdstedelijk Gewest Brussels

Chronologie

2/7/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/8/2009)
4/8/2009Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3695
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-979

Vraag nr. 4-3694 d.d. 2 juli 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sinds jaren is de spoorwegpolitie Brussel gehuisvest in zeer slechte omstandigheden. De spoorwegpolitie Brussel (SPC BRU) bestaat uit de posten: Eurostar (voor de internationale treinen), Centrum (voor de binnenlandse treinen) en Metro (voor het Brusselse metronet). Ze beschikken ongeveer over een 250 manschappen. Zoals de geachte minister ongetwijfeld weet is het belang van de spoorwegpolitie niet te onderschatten en hebben zij een belangrijke opdracht met betrekking tot de controle en veiligheidshandhaving.

Toch leeft het gevoel bij de manschappen van de spoorwegpolitie dat hun werkzaamheden niet naar waarde worden geschat. Het is inderdaad zo dat zij al jaren in erbarmelijke omstandigheden zijn gehuisvest. Voornamelijk aan de situatie in Brussel verdient dringend verbetering. Het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV) heeft in februari 2009 nog geprotesteerd tegen de huidige werkomstandigheden.

Sinds 2005 is men actief opzoek naar een locatie om alle manschappen van de SPC BRU samen te zetten. Dit onder andere om redenen van efficiŽntie in de werkzaamheden. Op die manier kunnen de schaarse middelen van de spoorwegpolitie ook op de meest ideale manier worden ingezet. Ook de geachte minister van Binnenlandse Zaken heeft reeds meermaals beloofd dat hij de huisvesting van de spoorwegpolitie wenst te verbeteren. Ik weet dat de geachte minister van Overheidsbedrijven alles in het werk stelt om snel tot concrete resultaten te komen. Eerder werd gemeld dat er een topoverleg zou plaatsvinden omtrent de huisvestingsproblematiek. Graag had ik een stand van zaken gekregen.

1. Heeft er recent daadwerkelijk een overleg plaatsgehad omtrent de huisvestingsproblematiek van de spoorwegpolitie? Welke actoren waren er bij dit overleg betrokken?

2. Op welke manier wil men tot een oplossing komen voor de huisvestingsproblematiek?

3. Welke stappen zullen verder worden gevolgd?

Antwoord ontvangen op 4 augustus 2009 :

  1. Op 11 juni laatstleden vond er een semestriële vergadering plaats tussen de directies van de NMBS (de heer Haek, gedelegeerd bestuurder) en de Federale Politie (de heer Koekelberg, commissaris-generaal). Aan die vergadering namen ook vertegenwoordigers van de directie van de Spoorwegpolitie, van de directie van de Infrastructuur van de Federale Politie, van de directie Stations en van de directie Corporate Security van de NMBS Holding deel.

  2. De semestriële vergadering heeft tot doel de stand van zaken op te maken van de samenwerking tussen de Federale Politie en de NMBS Holding voor zowel het operationele luik als voor de infrastructuur van de verschillende posten van de Spoorwegpolitie.

    Op die laatste vergadering was het belangrijkste punt op de agenda de uitwerking van een nieuw protocol van akkoord tussen de beide partijen. Op het vlak van de infrastructuur is dit nieuwe protocol bedoeld om de voorwaarden met betrekking tot de bezetting in de stations en de taken en verplichtingen van elke partij (onderhoud, schoonmaak, investeringen, parking ...) beter af te bakenen. Voortaan wordt er voor elke post van de Spoorwegpolitie een specifiek huurcontract getekend tussen de Federale Politie en de NMBS Holding.

  1. Er dienen nog enkele verbeteringen te worden aangebracht aan dit protocol. Vervolgens zal dit protocol ondertekend worden door de heer Koekelberg van de Federale Politie, de heer Haek van de NMBS Holding en ook door de ministers van Binnenlandse Zaken, van Justitie, van Overheidsbedrijven en de staatssecretaris voor Mobiliteit.

Wat de bijzonderheden van de SPC-post van Brussel-Zuid betreft, zoeken zowel de NMBS Holding als de Federale Politie oplossingen opdat die post in het station of er vlakbij zou worden ingericht.