Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3489

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 20 mei 2009

aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking

Vrijwilligers in het buitenland - Werkloosheidsreglementering - Statuut van co÷perant-jonge werkzoekende - Situatie voor mensen ouder dan vijftig

ontwikkelingshulp
internationaal vrijwilliger
werkloze
werkloosheidsverzekering
werkloosheid

Chronologie

20/5/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/6/2009)
19/6/2009Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3488
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-902

Vraag nr. 4-3489 d.d. 20 mei 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op basis van artikel 97 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering kan men een vrijstelling krijgen van een aantal toekenningsvoorwaarden van de werkloosheidsvergoeding zoals onder meer de beschikbaarheid op de arbeidsmarkt voor de periode dat men in buitenland verblijft. Het gaat in het bijzonder om:

de volledig werkloze die de leeftijd van 50 jaar heeft bereikt en die in het buitenland zijn beroepservaring vrijwillig ten dienste stelt (žá1);

de volledig werkloze gerechtigd op wachtuitkeringen actief als co÷perant-jonge werkzoekende (žá2);

de volledig werkloze die deelneemt aan een humanitaire actie uitgevoerd door een erkende organisatie (žá3).

Deze vrijstelling is onderworpen aan een aantal voorwaarden. Zo moet de activiteit van de vijftig plusser worden verricht in het kader van een door de minister van Ontwikkelingssamenwerking aanvaarde bilaterale overeenkomst of erkend project van een erkende niet-gouvernementale organisatie (NGO).

Het statuut van de co÷perant-jonge werkzoekende werd in 1996 ingevoerd om jonge werkzoekenden de kans te geven een beroepservaring op te doen in een ontwikkelingsland. Een erkende NGO kan via een door de minister van Ontwikkelingssamenwerking aanvaarde overeenkomst of project een co÷perant-jonge werkzoekende uitsturen voor vier Ó twaalf maanden. De wachtuitkering wordt verder uitbetaald en aangevuld met een maandelijkse vergoeding alsook een premie voor administratie- en reiskosten.

Volgens mijn informatie zou het statuut van de co÷perant-jonge werkzoekende op vandaag niet meer bestaan. Over de projecten voor vijftig plussers heb ik geen informatie.

Daarom had ik de geachte minister willen vragen:

1.Zijn er vandaag nog geldende bilaterale overeenkomsten of erkende projecten waarbij de werkloze vijftig plusser vrijwilligerswerk verricht in het buitenland? Zo ja, kan hij de erkende projecten of overeenkomsten benoemen? Hoeveel vrijwilligers namen hier aan deel in de jaren 2007 en 2008? Zijn er ook voordelen verbonden aan deze overeenkomsten of projecten voor de werkloze zoals bij het statuut van de co÷perant-jonge werkzoekende? Zo ja, welke?

2.Bestaat het statuut van co÷perant-jonge werkzoekende nog op vandaag? Zo ja, kan hij de erkende projecten benoemen? Hoeveel vrijwilligers maakten van dit statuut gebruik in de jaren 2007 en 2008? Zo nee, sinds wanneer werd dit statuut afgevoerd?

Antwoord ontvangen op 19 juni 2009 :

1.Voor de vijftigplussers werden er geen bilaterale overeenkomsten of erkende projecten uitgevoerd bij Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGOS).

2.Vanaf 1 januari 2003 werd het luik met betrekking tot de coöperant-jonge werkzoekenden overgeheveld naar de programmafinanciering van de niet-gouvernementele organisaties (NGO's). De coöperant-jonge werkzoekenden vormen sedertdien een bijzondere categorie van NGO­coöperanten, voor een beperkte duur geïntegreerd in de programmawerking. Vanaf 2004 werd de basisallocatie met betrekking tot de coöperant-jonge werkzoekenden niet meer opgenomen in de algemene uitgavenbegroting voor Ontwikkelingssamenwerking.

Ik verwijs ook naar het antwoord van de minister van Werk en Gelijke Kansen.