Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3246

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 27 maart 2009

aan de minister van Justitie

Magistratuur - Zorgverlofregelingen - Verbetering van de huidige mogelijkheden

magistraat
rechter
openbaar ministerie
onbetaald verlof
verlof om sociale redenen
ouderverlof
deeltijdarbeid
indeling van de werktijd
zwangerschapsverlof
vaderschapsverlof

Chronologie

27/3/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2009)
29/5/2009Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-808

Vraag nr. 4-3246 d.d. 27 maart 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Half maart 2009 deden de uitspraken van de directeur van de federale gerechtelijke politie, Glenn Audenaert, heel wat stof opwaaien. Hij gaf daarbij aan dat Justitie door de vervrouwelijking van de magistratuur een menselijker gelaat heeft gekregen, maar dat er ook nadelen verbonden waren aan de vervrouwelijking, omwille van de gevolgen van de beschikbaarheid van de vrouwelijke magistraten, gezien zij nog altijd meer gezinstaken op zich moeten nemen ten opzichte van hun mannelijke collega's. We konden vernemen dat inmiddels de Vrouwenraad bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen een klacht tegen de politiebaas indiende en ook de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, JoŽlle Milquet verontwaardigd reageerde op de "seksistische" uitlatingen van de heer Audenaert. Ze meldde daarbij dat deze uitspraak deed denken aan 120 jaar terug in de tijd, waarbij aangevoerd werd Marie Popelin te beletten de eed af te leggen als advocate.

In het weekend schaafde de heer Audenaert zijn uitspraken bij door te stellen dat hij door zijn uitspraken een lans wou breken voor de magistraten, omdat zij vanwege hun oude statuut niet in de mogelijkheid zijn om ouderschapsverlof op te nemen of deeltijds te werken. Bij de politieagenten daarentegen bestaat wel de mogelijkheid om ouderschapsverlof op te nemen of deeltijds te gaan werken met het oog op het opnemen van taken binnen het gezin. Deze regeling geldt zowel voor de vrouwelijke als voor de mannelijke agenten.

In alle sectoren werden de laatste decennia maatregelen getroffen om de combinatie van arbeid en gezin te verbeteren en zowel vrouwen als mannen de mogelijkheid te bieden om meer zorgtaken op te nemen. Het statuut van de magistraten voorziet deze mogelijkheid nog steeds niet.

1) Kan de geachte minister uitleggen waarom er geen zorgverlofregelingen bestaan, behalve het bevallingsverlof?

2) Welke verlofregelingen bestaan er wel en hoe worden deze momenteel toegekend?

3) Kunnen vaders-magistraten vaderschapsverlof opnemen? En zo ja ,onder welke voorwaarden?

4) Welke stappen zal de regering zetten om de ongelijkheid op dit vlak recht te zetten?

Antwoord ontvangen op 29 mei 2009 :

De afwezigheid en verlof van de magistraten zijn door het Gerechtelijk Wetboek bepaald .

Volgens artikel 331 van het Gerechtelijk Wetboek, mag een magistraat, een referendaris, een parketjurist of een lid van de griffie niet afwezig zijn wanneer de dienst eronder lijdt.

Langer dan drie dagen mogen ze niet afwezig zijn zonder vergunning van de hierarchie

Elke korpschef moet dus de nodige maatregelen nemen om de werking van de dienst en de afwezigheid om gezinsredenen te regelen.

Voor afwezigheid van meer dan één maand is een vergunning van de minister van Justitie vereist. Via deze weg zou van de minister van Justitie een afwezigheid van lange duur kunnen worden bekomen.

Ik heb al gezegd dat de uitspraken van de heer Audenaert niet aanvaardbaar en zelfs onjuist zijn.

Indien de afwezigheid van een magistraat te wijten is aan ziekte, kan het verlenen van de vergunning bedoeld in de artikelen 331 en 332 afhankelijk worden gesteld van een medische controle door de Administratieve gezondheidsdienst die deel uitmaakt van het Bestuur van de medische expertise zoals bepaald in het administratief reglement van die dienst.

De misbruiken kunnen dus vermeden worden.

Die bepalingen vinden tijdens de vakantie geen toepassing op hen die niet tot enige dienstverrichting zijn gehouden.

De behandeling en berechting van criminele, correctionele en politiezaken mogen noch vertraagd noch onderbroken worden.

De vakantiekamers van de hoven en van de rechtbanken houden ten minste twee zittingen per week, buiten de zittingen van het hof van beroep en de rechtbank van eerste aanleg voor het berechten van de correctionele zaken en van de inbeschuldigingstellingen, waarmede zij mochten belast worden.

De rechters moeten met een voldoend aantal opgeroepen worden.

Het ambt van het openbaar ministerie bij de vakantiekamers wordt waargenomen door de magistraten die de procureur-generaal, (de federale procureur,) de procureur des Konings of de arbeidsauditeur daartoe aanwijst.

De hoven en rechtbanken komen zonodig tijdens de vakantie in om het even welke zaak bijeen om hun beslissingen uit te spreken.

Tot op heden bestaan er geen zorgverlofregelingen omdat de wettelijke basis daarvoor ontbreekt.

Voor gerechtelijke stagiairs werd het vaderschapsverlof destijds bij omzendbrief toegekend op basis van artikel 30, § 2 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en de omzendbrief nr 528 in Belgisch Staatsblad van 31 juli 2002. Vermits slechts drie dagen worden betaald door de werkgever en de rest door de mutualiteit moet elke vraag om vaderschapsverlof tijdig worden ingediend. De mutualiteiten zullen normalerwijze dan vragen om de gepaste documenten aan te vullen.

In het protocolakkoord van 24 november 2008 gesloten tussen de Adviesraad van de Magistratuur en de minister van Justitie, werd overeengekomen dat de Adviesraad van de Magistratuur de minister van Justitie tegen eind mei 2009 een advies voor de regeling van de arbeidstijd van de magistraten (per jaar/week/dag) en een regeling van de vakantie-en verlofregeling bezorgt alsook een advies van herverdeling van het werk, zoals loopbaanonderbreking, deeltijds werk, sociaal en familiaal verlof.

Ik wacht dus op dit advies.