Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3245

van Wouter Beke (CD&V) d.d. 27 maart 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken

Benelux-Verdrag - Ratificatie

Benelux
ratificatie van een overeenkomst
samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)
gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ

Chronologie

27/3/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2009)
22/4/2009Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-807

Vraag nr. 4-3245 d.d. 27 maart 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Benelux-Verdrag werd op 17 juni 2008 in Den Haag hernieuwd en ondertekend door de premiers en de ministers van Buitenlandse Zaken van BelgiŽ, Nederland en Luxemburg, en door de ministers-presidenten van Vlaanderen, WalloniŽ, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap in BelgiŽ en de minister-voorzitter van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

Graag had ik van de geachte minister vernomen wanneer BelgiŽ tot ratificatie van het vernieuwde Benelux-Verdrag zal overgaan?

Antwoord ontvangen op 22 april 2009 :

Het nieuwe verdrag tot instelling van de BENELUX Unie houdende herziening van het op 3 februari 1958 gesloten verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie werd ondertekend te ’s-Gravenhage op 17 juni 2008 en dit na achttien maanden onderhandeling, eerst intern Belgisch en vanaf juni 2007 met onze Benelux-partners.

Nederland en Luxemburg hebben de ratificatieprocedure reeds aangevat.

Van Belgische zijde is de ratificatie van het verdrag afhankelijk gesteld van het afsluiten van een intra-Belgisch samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten met betrekking tot de vertegenwoordiging van het koninkrijk België in de instellingen van de Benelux Unie, en de daarmee verband houdende standpuntbepalingen en coördinatie.

Over de tekst van dit intra-Belgisch samenwerkingsakkoord werd een akkoord bereikt binnen de werkgroep gemengde verdragen van de Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken.

De Waalse regering en de regering van Franstalige Gemeenschap hebben dit ontwerp van samenwerkingsakkoord goedgekeurd op 17 maart 2009.

De Vlaamse regering heeft dit ontwerp goedgekeurd op 27 maart 2009.

De Federale regering heeft dit ontwerp goedgekeurd op 3 april 2009.

Zodra ook de regeringen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap dit samenwerkingsakkoord hebben goedgekeurd kan het worden ondertekend en kan de goedkeuringsprocedure van het nieuwe verdrag in de parlementen zelf worden aangevat.

Aangezien het een Gemengd Verdrag betreft zijn volgende parlementen bevoegd:

- Senaat en Kamer van Volksvertegenwoordigers;

- Vlaams Parlement;

- Waals Parlement;

- Parlement van de Franstalige Gemeenschap ;

- Parlement van de Duitstalige Gemeenschap;

- Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

- Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

België kan pas tot de ratificatie van het nieuwe Verdrag overgaan nadat al de bevoegde parlementen het hebben goedgekeurd.