Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2842

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 22 januari 2009

aan de minister van Justitie

Gerechtsgebouw Antwerpen - Onderhoudskosten - Evolutie - Energieverbruik

openbaar gebouw
Regie der Gebouwen
onderhoud
energieverbruik
ministerie

Chronologie

22/1/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 )
22/6/2009 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2841

Vraag nr. 4-2842 d.d. 22 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De onderhoudskosten van het gerechtsgebouw in Antwerpen bedroegen, in 2008, 1 043 440,02 euro. Dat antwoord kreeg ik op mijn schriftelijke vraag nr. 4-1283. Tevens bezorgde de geachte minister me een gedetailleerde tabel rond de elektriciteitskosten, onderhoudskosten en dergelijke.

Om vergelijking met 2007 mogelijk te maken, en de impact van de stijgende energieprijzen in 2008 op het budget rond onze gerechtsgebouwen in te schatten, wenste ik volgende vragen te stellen :

1. Hoeveel geld betaalde onze Schatkist aan onderhoudskosten van het gerechtsgebouw in Antwerpen in 2008 ? Kan de geachte minister de cijfers uitsplitsen per soort onderhoud (elektrische installaties, reinigen gevels en daken, reinigen binnenkant van het gebouw, onderhoud tuin, ...) ?

2. Zijn deze cijfers in verhouding met de vorige jaren ? Wordt er meer uitgegeven en waarom ?

3. Blijkt uit de energiefactuur (onder andere met name die rond gasverbruik) dat het Vlinderpaleis energie verslindt ? Meent hij dat maatregelen nodig zijn om de energiefactuur van het Vlinderpaleis te drukken (hernieuwbare energie via zonnepanelen, en dergelijke) ?

Antwoord ontvangen op 22 juni 2009 :

1. Gelet op de intussen bekomen preciseringen bedroegen de onderhoudskosten met betrekking tot het jaar 2007 in totaal 1 169 751.17 euro.

De in 2008 gefactureerde onderhoudskosten belopen thans 1 557 231,73 euro.

In bijlage vindt u een gedetailleerde opgave van de verschillende over de jaren 2007 en 2008 aangerekende onderhoudskosten.

2. De reden tot stijging der onderhoudskosten dient gezocht bij onder meer de schommelingen van lonen en sociale lasten en van het indexcijfer van de consumptieprijzen, de noodzaak om, in het belang van alle gebruikers van het gebouw, meer aandacht te besteden aan diverse onderhouds- en beveiligingsaspecten, en, de stijging der energieprijzen.

3. Bij het concept van de technieken voor het nieuw gerechtsgebouw werd bijzondere aandacht besteed aan het bekomen van een maximale natuurlijke verlichting en verluchting in het gebouw .

Koeling beperkt zich tot de gehoorzalen; in de kantoren wordt de verluchting met nachtventilatie gecombineerd. Tevens wordt slechts een geringe hoeveelheid warm water gebruikt.

De combinatie van deze verschillende factoren zorgt reeds voor een gunstig gasverbruik.

Momenteel beoogt de Regie der Gebouwen een verdere bezuiniging op het elektriciteitsverbruik door een ontdubbeling van een aantal verlichtingscircuits ter optimalisatie van de tijdstippen tot aansturing van de verlichting.

Tevens onderhandelt de plaatselijke gebouwbeheerdienst met één der in het gebouw werkzame technische ondersteuningsfirma’s een kostenloze verfijning van de computersturing der elektrische installatie, wat eveneens een positieve impact op het elektriciteitsverbruik zal bewerkstelligen .

Het Vlinderpaleis beschikt thans reeds over een gunstig E(nergie) P(restatie -) en B(innenklimaat) – certificaat. De integrale tekst van dit certificaat vindt u in bijlage.

Bovendien bevestigden recente infraroodopnamen dat het gebouw bijzonder goed scoort op het vlak van isolatie .

Een kostenstudie tot eventuele installatie van zonnepanelen wordt momenteel om budgettaire redenen nog niet beoogd, bovendien leent het architecturaal concept van het dak zich niet tot dergelijke installatie.

Tenslotte zorgt de dienst Gebouwen van de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie er voor dat Fedesco haar werkzaamheden in het kader van de energiebesparing onder de beste omstandigheden kan starten.

“De door het geachte lid gevraagde gegevens werden haar rechtstreeks meegedeeld. Gelet op de aard ervan worden zij niet gepubliceerd, maar liggen zij ter inzage bij de griffie van de Senaat.”