Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2447

van Alain Destexhe (MR) d.d. 12 januari 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen

Selor - Taalexamens - Vragenlijst - Aantal examendagen - Doelstelling van de examens

SELOR
taalgebruik
schoolexamen
ambtenaar

Chronologie

12/1/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009)
12/2/2009Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2022

Vraag nr. 4-2447 d.d. 12 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Graag kreeg ik een afschrift van de vragen van de computertest over de elementaire kennis van de Nederlandse taal, alsook van de test over de elementaire kennis van de Franse taal voor de niveaus 1A (artikelen 9, 2, en 11) die op 12 november jongstleden om 8.45 uur bij Selor hebben plaatsgehad.

Waarom worden er slechts drie examendagen per jaar georganiseerd?

Wat is de voornaamste doelstelling van die testen: blijk geven van een schoolse talenkennisof van een talenkennis die de ambtenaar in staat stelt de taal effectief te gebruiken in zijn contacten met het publiek?

Antwoord ontvangen op 12 februari 2009 :

Ik deel het geachte lid mee dat het, omwille van technische redenen, niet mogelijk is om een schriftelijke kopie van de computergestuurde proeven (elementaire kennis van het Nederlands en kennis van het Frans niveau 1/A — artikelen 9, §2 en 11) af te leveren, in het bijzonder van de geschreven versies van luisterfragmenten. Uiteraard kunnen de kandidaten bij SELOR ter plaatse inzage in de gewenste testen verkrijgen.

Het is opportuun om bij deze gelegenheid uit te leggen hoe de taaltesten samengesteld worden en het principe van “item-banking” werkt. Het “item-banking” principe zorgt er immers voor dat niet de individuele vragen van belang zijn maar wel de combinatie van de vragen. Op deze manier kan SELOR er garant voor staan dat al de vergelijkbare testen een vergelijkbare moeilijkheidsgraad hebben over de sessies heen.

Aan elk type proef (dit is de combinatie van de referentie naar een artikel uit het koninklijk besluit van 8 maart 2001 tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis voorgeschreven bij, artikel 53 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken en het opleidingsniveau van de kandidaat) beantwoordt een specifiek testscenario. Deze scenario's werden samengesteld met de hulp van linguïsten (experten in taaltoetsing) van de Katholieke Universiteit Leuven (KUL) en de Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix (FUNDP). Elk scenario bepaalt hoeveel vragen van welke moeilijkheidsgraad opgenomen moeten worden om een test te creëren die vergelijkbaar is met andere testen van een gelijkaardige moeilijkheidsgraad.

Artikel 5 van het bovenvermeld koninklijk besluit van 8 maart 2001 bepaalt dat de taalexamens tot doel hebben na te gaan of de kandidaten, op het vereiste peil en in de vereiste mate, de taal beheersen. Daarbij wordt een praktische kennis van de taal vereist die overeenstemt met de vereisten van de waar te nemen functie.

Op de website van SELOR zijn ook verschillende testscenario's raadpleegbaar onder de rubriek Salto taaloefenplatform". Salto is bedoeld om mensen vertrouwd te maken met de manier waarop SELOR de taaltesten afneemt en biedt een oefenomgeving die in grote mate lijkt op de eigenlijke testomgeving. Men kan in Salto verschillende moeilijkheidsgraden kiezen en zo testen simuleren die aansluiten bij het beoogde taalbrevet.

SELOR organiseert drie sessies taaltesten per jaar (zoals voorgeschreven bij artikel 17 van het koninklijk besluit van 8 maart 2001 tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis voorgeschreven bij artikel 53 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken samengevat op 18 juli 1966). Elke sessie bestaat uit een zestigtal testdagen. De kandidaat die zich voor een sessie inschrijft, wordt voor één van deze testdagen opgeroepen.

SELOR wenst in de toekomst van dit sessiesysteem af te stappen en over te gaan tot de continue organisatie van taaltesten.