Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2042

van Alain Destexhe (MR) d.d. 18 november 2008

aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister

Brussels Airport - Verloren bagage - Verantwoordelijkheid van de vervoerder - Maatregelen om verlies te voorkomen

luchthaven
privé-bezit
aansprakelijkheid
officiële statistiek
luchtvervoer
vergoeding
veiligheid van het luchtverkeer

Chronologie

18/11/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/12/2008 )
11/12/2008 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2041

Vraag nr. 4-2042 d.d. 18 november 2008 : (Vraag gesteld in het Frans)

Beschikt u over jaarstatistieken betreffende verloren bagage in Zaventem? Kunt u mij de cijfers van de jongste twee jaren geven voor elke maatschappij die zich met de bagage bezighoudt, alsook de cijfers van de registratie in het buitenland van verloren bagage van vluchten die in Zaventem zijn opgestegen en van de bagage die niet in Zaventem is aangekomen? Hebt u cijfers voor SN Brussels Airlines?

Welke verantwoordelijkheid draagt de vervoerder inzake bagage? De passagier krijgt van de vervoerder vaak slechts een kleine vergoeding voor het verlies van bagage, maar hij wordt daar vóór het vertrek niet van verwittigd.

Welke maatregelen worden door de luchthaven of door de luchtvaartmaatschappijen genomen om ervoor te zorgen dat de bagage wel degelijk wordt verzonden? Hebt u weet van fraude die de jongste jaren zou zijn gepleegd? Welk soort screening ondergaat de verzonden bagage?

Antwoord ontvangen op 11 december 2008 :

De bagageafhandeling op Brussels Airport gebeurt door Aviapartner en Flightcare. De door deze bedrijven ter beschikking gestelde gegevens met betrekking tot de twee voorgaande jaren wijzen uit dat het aantal aangiften van verloren gegane of vertraagde bagage 41 893 (2006) en 49 271 (2007) beliep voor Aviapartner en 32 486 (2006) en 26 993 (2007) voor Flightcare. Hierbij moet opgemerkt worden dat het hier het aantal aangiften van verloren of vertraagde bagage betreft en dat één aangifte betrekking kan hebben op meerdere stukken bagage.

De specifiek voor Brussels Airlines gevraagde cijfers geven het aantal stukken verloren gegane of vertraagde bagage weer (en dus niet het aantal aangiften) en bedroegen 31 298 (2006) en 44 762 (2007).

De betrokkenheid van de vervoerder inzake bagage is vastgelegd in Verordening (EG) 889/2002 van 13 mei 2002 houdende wijziging van Verordening (EG) 2027/97 van de Raad betreffende de aansprakelijkheid van luchtvervoerders bij ongevallen. Voor alle ingecheckte bagage is de vervoerder verplicht tot schadeloosstelling wanneer zij vertraagd, beschadigd of verloren zijn, behoudens in gevallen van overmacht. Deze schadeloosstelling wordt uitgedrukt in “speciale trekkingsrechten - STR” (waarvan de waarde dagelijks schommelt) en is beperkt tot 1 000 STR (behalve indien de passagier bij het inchecken een “bijzondere waardeverklaring” heeft gedaan). Een schadeloosstelling voor handbagage is enkel van toepassing wanneer de passagier kan bewijzen dat de vervoerder een fout heeft gemaakt.

Om verlies van bagage zo veel mogelijk te vermijden, krijgt elk stuk ingecheckte bagage een label waarop zijn nummer, de naam van de passagier, de bestemming en het vluchtnummer worden vermeld; de passagier krijgt hiervan een kopie. Bovendien wordt op het moment van het inchecken van een bagagestuk een bericht dat de opvolging ervan toelaat naar een centrale database op de luchthaven gezonden. Het bagagesorteersysteem is grotendeels geautomatiseerd, waarbij personeel kan tussenkomen in die gevallen waar de machine het label niet kan lezen.

Ik beschik over geen informatie over mogelijke fraude deze laatste jaren.

De ingecheckte bagage ondergaat één of meerdere controles op de aanwezigheid van wapens en explosieven. Verdacht aangemerkte stukken worden aan nadere controles onderworpen door daartoe bevoegde operatoren. Deze controles worden uitgevoerd door de luchthaveninspectie.