Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1072

van Nahima Lanjri (CD&V N-VA) d.d. 13 juni 2008

aan de minister van Migratie- en Asielbeleid

Migratie- en asielbeleid - Europese richtlijnen - Omzetting

nationale uitvoeringsmaatregel
immigratie
illegale migratie
politiek asiel
richtlijn (EU)
vreemdelingenrecht
buitenlandse staatsburger
verblijfsrecht
asielzoeker

Chronologie

13/6/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/7/2008)
5/1/2009Dossier gesloten

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-334
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2676

Vraag nr. 4-1072 d.d. 13 juni 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De huidige Belgische wetgeving met betrekking tot asiel en migratie schendt op een aantal vlakken bepaalde Europese richtlijnen. Het gaat om maatregelen of om de uitvoering van genomen wetten die niet kunnen uitgesteld worden omdat ons land anders veroordelingen riskeert.

Graag had ik van de geachte minister een antwoord gekregen op de volgende vragen:

1. De huidige Belgische regelgeving schendt de procedurerichtlijn 2005/85 (die tegen 1 december 2007 diende omgezet te worden) doordat tot op heden nog geen volle rechtsmacht is toegekend aan de Raad voor Vreemdelingen en doordat een asielaanvraag nog steeds kan afgewezen worden op louter formele gronden.

Welke maatregelen stelt de geachte minister voorop om de Belgische regelgeving in overeenstemming te brengen met de procedurerichtlijn 2005/85?

Welke termijn stelt zij voorop om deze maatregelen uit te voeren?

2. De richtlijn 2004/38 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de Lidstaten voor de burgers van de Europese Unie en hun familieleden diende tegen 30 april 2006 omgezet te worden. De richtlijn 2003/109 betreffende de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen moest tegen 23 januari 2006 omgezet worden.

Inzake beide richtlijnen stemde het Belgische Parlement de wet van 25 april 2007 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Om de richtlijn 2004/38 niet te schenden moet naast de uitvoering van de wet van 25 april 2007 ook nog volle rechtsmacht worden toegekend aan de Raad voor Vreemdelingen.

Bereid zij de uitvoering van deze wet voor?

Welke maatregelen stelt zij voorop om de Belgische regelgeving volledig in overeenstemming te brengen met de richtlijn 2004/38 en binnen welke termijn?

3. In de beleidsnota verklaart de geachte minister dat er gewerkt wordt aan een voorontwerp van wet tot omzetting van richtlijn 2004/114/EG betreffende de voorwaarden voor de toelating van onderdanen van derde landen met het oog op studie, scholierenuitwisseling, onbezoldigde opleiding of vrijwilligerswerk.

Welke termijn stelt zij voorop om deze richtlijn om te zetten?

4. Zijn er in het kader van asiel- en migratiebeleid nog Europese richtlijnen die volledig of gedeeltelijk moeten omgezet worden in Belgische regelgeving?