Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2676

van Nahima Lanjri (CD&V) d.d. 12 januari 2009

aan de minister van Migratie- en Asielbeleid

Migratie- en asielbeleid - Europese richtlijnen - Omzetting

immigratie
illegale migratie
politiek asiel
richtlijn (EU)
vreemdelingenrecht
buitenlandse staatsburger
verblijfsrecht
nationale uitvoeringsmaatregel
asielzoeker

Chronologie

12/1/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 )
18/3/2009 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1072

Vraag nr. 4-2676 d.d. 12 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De huidige Belgische wetgeving met betrekking tot asiel en migratie schendt op een aantal vlakken bepaalde Europese richtlijnen. Het gaat om maatregelen of om de uitvoering van genomen wetten die niet kunnen uitgesteld worden omdat ons land anders veroordelingen riskeert.

Graag had ik van de geachte minister een antwoord gekregen op de volgende vragen:

1. De huidige Belgische regelgeving schendt de procedurerichtlijn 2005/85 (die tegen 1 december 2007 diende omgezet te worden) doordat tot op heden nog geen volle rechtsmacht is toegekend aan de Raad voor Vreemdelingen en doordat een asielaanvraag nog steeds kan afgewezen worden op louter formele gronden.

Welke maatregelen stelt de geachte minister voorop om de Belgische regelgeving in overeenstemming te brengen met de procedurerichtlijn 2005/85?

Welke termijn stelt zij voorop om deze maatregelen uit te voeren?

2. De richtlijn 2004/38 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de Lidstaten voor de burgers van de Europese Unie en hun familieleden diende tegen 30 april 2006 omgezet te worden. De richtlijn 2003/109 betreffende de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen moest tegen 23 januari 2006 omgezet worden.

Inzake beide richtlijnen stemde het Belgische Parlement de wet van 25 april 2007 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Om de richtlijn 2004/38 niet te schenden moet naast de uitvoering van de wet van 25 april 2007 ook nog volle rechtsmacht worden toegekend aan de Raad voor Vreemdelingen.

Bereid zij de uitvoering van deze wet voor?

Welke maatregelen stelt zij voorop om de Belgische regelgeving volledig in overeenstemming te brengen met de richtlijn 2004/38 en binnen welke termijn?

3. In de beleidsnota verklaart de geachte minister dat er gewerkt wordt aan een voorontwerp van wet tot omzetting van richtlijn 2004/114/EG betreffende de voorwaarden voor de toelating van onderdanen van derde landen met het oog op studie, scholierenuitwisseling, onbezoldigde opleiding of vrijwilligerswerk.

Welke termijn stelt zij voorop om deze richtlijn om te zetten?

4. Zijn er in het kader van asiel- en migratiebeleid nog Europese richtlijnen die volledig of gedeeltelijk moeten omgezet worden in Belgische regelgeving?

Antwoord ontvangen op 18 maart 2009 :

 1. De richtlijn 2005/85/EG is bijna volledig omgezet in Belgisch recht. In het kader van het antwoord op een met redenen omklede advies werd een concordantietabel aan de Europese commissie bezorgd teneinde aan te tonen dat de Belgische regelgeving grotendeels helemaal voldoet aan de voorschriften van de richtlijn 2005/85/EG.

  Een wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de asielaanvragen op basis van de wet van 15 december 1980 enerzijds en van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen anderzijds is noodzakelijk opdat de richtlijn 2005/85/EG volledig omgezet zou kunnen worden.

  De ontwerpen van koninklijke besluiten zullen binnenkort aan de minister van Migratie- en asielbeleid worden voorgelegd.

 2. De richtlijnen 2004/38/EG en 2003/109/EG werden inmiddels volledig in Belgisch recht omgezet en de overtredingsprocedures werden derhalve afgesloten door de Europese commissie.

  Wat de richtlijn 2004/38/EG betreft, werd de wet van 25 april 2007 uitgevoerd door enerzijds het koninklijk besluit van 7 mei 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en anderzijds het koninklijk besluit van 7 mei 2008 tot vaststelling van bepaalde uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. Er werd bovendien een concordantietabel genotificeerd aan de Europese commissie.

  Voor wat betreft de volle rechtsmacht, komt het huidig schorsend annulatieberoep bij de Raad voor vreemdelingenbetwistingen (RVV)tegemoet aan de beroepsmogelijkheid voorzien in richtlijn 2004/38. Overeenkomstig artikel 31 van deze richtlijn moet in beroep de wettigheid van de beslissing onderzocht kunnen worden, evenals de feiten en omstandigheden die deze beslissing rechtvaardigen. Het annulatieberoep komt hieraan tegemoet, doordat het inderdaad nagaat of de ingeroepen feiten volstaan als rechtvaardiging voor de betrokken beslissing. Het Grondwettelijk Hof heeft bovendien reeds herhaaldelijk geoordeeld dat het analoge annulatieberoep bij de Raad van State « een daadwerkelijke jurisdictionele waarborg, voor een onafhankelijk en onpartijdig rechtscollege » biedt (bijvoorbeeld arrest 6/2006, 18 januari 2006). Overigens is deze discussie reeds aan bod gekomen tijdens de bespreking van de wet van 15 september 2006 waarbij de RVV opgericht werd.

  Wat de richtlijn 2003/109/EG betreft, werd de wet van 25 april 2007 uitgevoerd door enerzijds het koninklijk besluit van 22 juli 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en anderzijds het koninklijk besluit van 22 juli 2008 tot vaststelling van bepaalde uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

 3. Krachtens artikel 4, tweede lid, van de richtlijn 2004/114/EG, voldoet de huidige Belgische regelgeving betreffende de voorwaarden inzake toegang tot het grondgebied en verblijf van buitenlandse studenten (artikelen 58 tot 61 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en artikelen 99 tot 103/3 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981) aan de voorschriften van die richtlijn. Aldus heeft de Europese commissie geoordeeld dat de omzetting correct gebeurd is en werd er geen overtredingsprocedure ingesteld.

  De in aanmerking genomen wijzigingen strekken ertoe de huidige bepalingen tegen bepaalde vormen van misbruik te versterken, waarbij natuurlijk binnen de door de richtlijn 2004/114/EG toegelaten grenzen gebleven wordt.

 4. Neen. Behalve de voormelde richtlijn 2005/85/EG, werden alle richtlijnen betreffende migratie en asiel integraal omgezet in Belgisch recht. De overtredingsprocedures werden derhalve geklasseerd door de Europese commissie.

  De richtlijn 2008/115/EG over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (terugkeer”richtlijn) werd in december 2008 bekendgemaakt. Zij moet omgezet worden tegen 24 december 2010. De omzettingsteksten zullen spoedig opgesteld worden.