SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2010-2011 Zitting 2010-2011
________________
28 décembre 2010 28 december 2010
________________
Question écrite n° 5-750 Schriftelijke vraag nr. 5-750

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

van Yves Buysse (Vlaams Belang)

à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
________________
SNCB - Personnel - Appartenance linguistique NMBS - Personeel - Taalaanhorigheid 
________________
Société nationale des chemins de fer belges
fonction publique
emploi des langues
statistique officielle
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
overheidsapparaat
taalgebruik
officiële statistiek
________ ________
28/12/2010 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten
28/12/2010 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten
________ ________
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4388 Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4388
________ ________
Question n° 5-750 du 28 décembre 2010 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 5-750 d.d. 28 december 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Pdata est un fichier électronique, consultable sur l'internet, qui donne un aperçu statistique du personnel de l'État belge. Qui consulte ce fichier constate qu'aucune donnée n'est disponible actuellement pour la SNCB.

La ministre peut-elle dès lors, pour cette institution, me communiquer les données suivantes en les ventilant selon l'appartenance linguistique :

1. le nombre de personnes en service en 2010 (de préférence en date du 30 juin 2010), exprimé en équivalents temps plein ;

2. le nombre de statutaires et de contractuels (et éventuellement le nombre d'agents ayant un autre statut encore) ?

J'aimerais également obtenir la répartition des fonctions entre les différents niveaux.

 

Pdata is het elektronische bestand dat een statistisch overzicht geeft van het personeel van de Belgische staat en via het internet raadpleegbaar is. Raadpleegt men dit bestand dan blijkt dat momenteel geen enkel gegeven beschikbaar is voor de NMBS.

Kan de minister mij daarom voor dit overheidsbedrijf meedelen, telkens opgesplitst volgens taalaanhorigheid:

1. hoeveel personeelsleden er in 2010 (bij voorkeur op datum van 30 juni 2010) in dienst waren, uitgedrukt in voltijdse eenheden;

2. hoeveel statutaire en contractuele personeelsleden er waren (en desgevallend hoeveel personeelsleden nog een ander statuut hebben)?

Graag kreeg ik ook een verdeling van de betrekkingen over de verschillende niveaus.