SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2010-2011 Zitting 2010-2011
________________
28 décembre 2010 28 december 2010
________________
Question écrite n° 5-736 Schriftelijke vraag nr. 5-736

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

van Yves Buysse (Vlaams Belang)

au premier ministre, chargé de la Coordination de la Politique de migration et d'asile

aan de eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid
________________
Loterie nationale - Personnel - Appartenance linguistique Nationale Loterij - Personeel - Taalaanhorigheid 
________________
Loterie nationale
fonction publique
emploi des langues
statistique officielle
Nationale Loterij
overheidsapparaat
taalgebruik
officiële statistiek
________ ________
28/12/2010 Verzending vraag
17/5/2011 Antwoord
28/12/2010 Verzending vraag
17/5/2011 Antwoord
________ ________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-737 Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-737
________ ________
Question n° 5-736 du 28 décembre 2010 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 5-736 d.d. 28 december 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Pdata est un fichier électronique, consultable sur l'internet, qui donne un aperçu statistique du personnel de l'État belge. Qui consulte ce fichier constate qu'aucune donnée n'est disponible actuellement pour la Loterie nationale.

Pouvez-vous dès lors, pour cette institution, me communiquer les données suivantes en les ventilant selon l'appartenance linguistique :

1. le nombre de personnes en service en 2010 (de préférence en date du 30 juin 2010), exprimé en équivalents temps plein ;

2. le nombre de statutaires et de contractuels (et éventuellement le nombre d'agents ayant un autre statut encore) ?

J'aimerais également obtenir la répartition des fonctions entre les différents niveaux.

 

Pdata is het elektronische bestand dat een statistisch overzicht geeft van het personeel van de Belgische staat en via het internet raadpleegbaar is. Raadpleegt men dit bestand dan blijkt dat momenteel geen enkel gegeven beschikbaar is voor de Nationale Loterij.

Kan u mij daarom voor deze instelling meedelen, telkens opgesplitst volgens taalaanhorigheid:

1. hoeveel personeelsleden er in 2010 (bij voorkeur op datum van 30 juni 2010) in dienst waren, uitgedrukt in voltijdse eenheden;

2. hoeveel statutaire en contractuele personeelsleden er waren (en desgevallend hoeveel personeelsleden nog een ander statuut hebben)?

Graag kreeg ik ook een verdeling van de betrekkingen over de verschillende niveaus.

 
Réponse reçue le 17 mai 2011 : Antwoord ontvangen op 17 mei 2011 :

Je me réfère à la réponse du ministre des Finances, à qui la question a également été posée.

Ik verwijs naar het antwoord van de minister van Financiën, aan wie de vraag eveneens werd gesteld.