SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2011-2012 Zitting 2011-2012
________________
28 décembre 2011 28 december 2011
________________
Question écrite n° 5-4387 Schriftelijke vraag nr. 5-4387

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

van Yves Buysse (Vlaams Belang)

au ministre des Entreprises publiques, de la Politique scientifique et de la Coopération au développement, chargé des Grandes Villes

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
________________
SNCB Holding - Personnel - Appartenance linguistique NMBS Holding - Personeel - Taalaanhorigheid 
________________
Société nationale des chemins de fer belges
fonction publique
emploi des langues
statistique officielle
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
overheidsapparaat
taalgebruik
officiële statistiek
________ ________
28/12/2011 Verzending vraag
28/8/2012 Antwoord
28/12/2011 Verzending vraag
28/8/2012 Antwoord
________ ________
Herindiening van : schriftelijke vraag 5-749 Herindiening van : schriftelijke vraag 5-749
________ ________
Question n° 5-4387 du 28 décembre 2011 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 5-4387 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Pdata est un fichier électronique, consultable sur l'internet, qui donne un aperçu statistique du personnel de l'État belge. Qui consulte ce fichier constate qu'aucune donnée n'est disponible actuellement pour la SNCB Holding.

La ministre peut-elle dès lors, pour cette institution, me communiquer les données suivantes en les ventilant selon l'appartenance linguistique :

1. le nombre de personnes en service en 2010 (de préférence en date du 30 juin 2010), exprimé en équivalents temps plein ;

2. le nombre de statutaires et de contractuels (et éventuellement le nombre d'agents ayant un autre statut encore) ?

J'aimerais également obtenir la répartition des fonctions entre les différents niveaux.

 

Pdata is het elektronische bestand dat een statistisch overzicht geeft van het personeel van de Belgische staat en via het internet raadpleegbaar is. Raadpleegt men dit bestand dan blijkt dat momenteel geen enkel gegeven beschikbaar is voor NMBS Holding.

Kan de minister mij daarom voor deze instelling meedelen, telkens opgesplitst volgens taalaanhorigheid:

1. hoeveel personeelsleden er in 2010 (bij voorkeur op datum van 30 juni 2010) in dienst waren, uitgedrukt in voltijdse eenheden;

2. hoeveel statutaire en contractuele personeelsleden er waren (en desgevallend hoeveel personeelsleden nog een ander statuut hebben)?

Graag kreeg ik ook een verdeling van de betrekkingen over de verschillende niveaus.

 
Réponse reçue le 28 aôut 2012 : Antwoord ontvangen op 28 augustus 2012 :

1.   et 2. Les grades sont classés comme suit en neuf rangs hiérarchiques : 

1, 2 et rang 3 supérieur

Cadres supérieurs

3

Niveau Master

4

Niveau bachelier 

5

Niveau enseignement secondaire

6

Avancement interne de personnel rang 7

7

Deuxième degré de l'enseignement secondaire général ou technique ou 2e année d'études du troisième degré de l'enseignement professionnel

8

Formation interne

9

Ni diplôme ni certificat

Au 1er juillet 2012, la Société nationale des chemins de fer belges (SNCB) Holding (Caisse des Soins de Santé compris) comptait 3 967 ETP rémunérés, dont 3 648 statutaires et 319 non statutaires. 

3. Le nombre d’ETP rémunérés par niveau (rang) et par rôle linguistique est le suivant : 

SNCB Holding & CSS

 

 

Niveau

Hors rang

1+

1

2+

2

3+

3

4+

4

5

6

7

8

9

Total

5

7

24

27

31

162

668

348

785

997

9

567

15

322

Francophone

2

4

10

15

16

76

317

178

407

482

4

275

6

174

Néerlandophone

3

3

14

12

15

86

351

170

378

515

5

292

9

1481.   en 2. De graden worden als volgt gerangschikt in negen hiërarchische rangen : 

1, 2 en hogere rang 3

Hogere kaderleden

3

Niveau master

4

Niveau bachelor 

5

Niveau secundair onderwijs

6

Interne bevordering van personeel rang 7

7

Tweede graad van het technisch of algemeen secundair onderwijs of 2de leerjaar van de derde graad van het beroepsonderwijs

8

Interne opleiding

9

Geen diploma of getuigschrift

Op 1 juli 2012 waren er bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)-Holding (Kas der Geneeskundige Verzorging inbegrepen) 3 967 bezoldigde FTE’s, waarvan 3 648 statutair en 319 niet-statutair.  

3.   Het aantal bezoldigde VTE’s op 1 juli 2012 per niveau (rang) en per taalrol is als volgt : 

NMBS-Holding & KGV

 

 

Niveau

Buiten rang

1+

1

2+

2

3+

3

4+

4

5

6

7

8

9

Totaal

5

7

24

27

31

162

668

348

785

997

9

567

15

322

Franstalig

2

4

10

15

16

76

317

178

407

482

4

275

6

174

Nederlandstalig

3

3

14

12

15

86

351

170

378

515

5

292

9

148