SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2011-2012 Zitting 2011-2012
________________
28 décembre 2011 28 december 2011
________________
Question écrite n° 5-4381 Schriftelijke vraag nr. 5-4381

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

van Yves Buysse (Vlaams Belang)

à la ministre de la Justice

aan de minister van Justitie
________________
Immigration - Centres fermés - Transfert de résidents dans des prisons Immigratie - Gesloten centra - Doorsturen van bewoners naar gevangenissen 
________________
migration illégale
asile politique
violence
équipement social
emprisonnement
statistique officielle
demandeur d'asile
illegale migratie
politiek asiel
geweld
sociale voorzieningen
gevangenisstraf
officiële statistiek
asielzoeker
________ ________
28/12/2011 Verzending vraag
30/1/2012 Antwoord
28/12/2011 Verzending vraag
30/1/2012 Antwoord
________ ________
Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2199 Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2199
________ ________
Question n° 5-4381 du 28 décembre 2011 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 5-4381 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Lorsqu'elles sont confrontées à des cas de violences graves, les directions des centres fermés pour illégaux et demandeurs d'asile déboutés peuvent décider, depuis 2002, de faire transférer les personnes incriminées dans une prison.

Le Service public fédéral (SPF) Justice s’est engagé, dans la Lettre collective du 24 décembre 2004, à répondre dans les vingt-quatre heures aux demandes de transfert.

Le ministre ou le secrétaire d'État peut-il m'indiquer le nombre de demandes visant à transférer un étranger d'un centre fermé dans une prison ? Je souhaiterais obtenir les chiffres pour les années 2008, 2009 et 2010, avec une ventilation par centre fermé, ainsi que le résultat pour chaque demande (transfert accepté ou refusé).

 

Wanneer de directies van gesloten centra voor de opvang van illegalen en uitgewezen asielzoekers geconfronteerd worden met ernstige gevallen van gewelddadige feiten, dan kunnen zij sinds 2002 de daders naar een gevangenis laten overplaatsen.

De Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie heeft er zich in de Collectieve Brief van 24 december 2004 toe verbonden binnen de vierentwintig uur een antwoord te formuleren op de vraag tot overname.

Kunnen de geachte minister of de geachte staatssecretaris meedelen hoeveel aanvragen om een vreemdeling vanuit een gesloten centrum naar een gevangenis te sturen werden gedaan, dit voor 2008, 2009 en 2010, en opgesplitst per gesloten centrum? Graag ook bij elke aanvraag het resultaat (aanvaarde dan wel geweigerde overname).

 
Réponse reçue le 30 janvier 2012 : Antwoord ontvangen op 30 januari 2012 :

Les demandes qui sont adressées aux établissements pénitentiaires à ce titre n’étant pas enregistrées, il n’est pas possible de fournir les informations demandées.

Aangezien de verzoeken die in dat kader aan de strafinrichtingen zijn gesteld niet worden geregistreerd, is het niet mogelijk de gevraagde informatie te bezorgen.