SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2011-2012 Zitting 2011-2012
________________
28 décembre 2011 28 december 2011
________________
Question écrite n° 5-4379 Schriftelijke vraag nr. 5-4379

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

van Yves Buysse (Vlaams Belang)

à la ministre de la Justice

aan de minister van Justitie
________________
Etablissements pénitentiaires - Usage de méthadone Penitentiaire instellingen - Methadongebruik 
________________
établissement pénitentiaire
détenu
toxicomanie
statistique officielle
strafgevangenis
gedetineerde
drugverslaving
officiële statistiek
________ ________
28/12/2011 Verzending vraag
15/2/2012 Antwoord
28/12/2011 Verzending vraag
15/2/2012 Antwoord
________ ________
Herindiening van : schriftelijke vraag 5-809 Herindiening van : schriftelijke vraag 5-809
________ ________
Question n° 5-4379 du 28 décembre 2011 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 5-4379 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Les personnes (lourdement) dépendantes aux drogues se voient dans certains cas administrer de la méthadone ou d'autres produits de substitution. En réponse à ma question écrite n° 4-5695, vous aviez fourni des chiffres sur l'usage de méthadone dans les prisons.

Je souhaiterais que le ministre me brosse, par établissement pénitentiaire, un nouvel état de la question.

Combien de détenus suivent-ils actuellement un traitement à la méthadone ? Je souhaiterais obtenir le total, assorti de la ventilation par institution pénitentiaire.

Quel est le coût par détenu et le coût annuel total ?

Votre réponse antérieure indiquait que le coût n'est pas répercuté sur le détenu. Est-ce encore le cas, ou ce type de traitement est-il désormais facturé, par exemple aux détenus qui peuvent en assumer la charge financière ou à ceux qui arrêtent unilatéralement le traitement (ce qui signifie que les frais ont été exposés en pure perte) ?

 

Aan personen met (zware) drugsverslaving wordt in bepaalde gevallen methadon of een ander drugvervangend middel toegediend. In antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 4-5695 gaf u de cijfers over het methadongebruik in de gevangenissen.

Graag had ik van de minister per penitentiaire instelling een nieuwe stand van zaken gekregen.

Hoeveel gevangenen volgen op dit ogenblik een methadonbehandeling? Graag kreeg ik een totaalcijfer, alsook een opsplitsing per penitentiaire instelling.

Wat is ondertussen de kostprijs per gevangene en de totale kostprijs op jaarbasis?

Uit uw vorig antwoord bleek dat de kostprijs niet wordt teruggevorderd van de gedetineerde. Is dit nog steeds het geval of wordt een dergelijke behandeling ondertussen wel doorgerekend, bijvoorbeeld aan gedetineerden die dit financieel kunnen dragen of aan hen die de behandeling eenzijdig stopzetten (waardoor de gemaakte kosten weggegooid geld zijn)?

 
Réponse reçue le 15 février 2012 : Antwoord ontvangen op 15 februari 2012 :

Le tableau en annexe présente, par établissement pénitentiaire, un aperçu du nombre de détenus qui, le 1er mars 2011, suivaient un traitement à la méthadone.

Ces chiffres sont basés sur le recensement annuel du nombre de traitements à la méthadone dans les prisons belges.

Le coût s'élève à 3 euros par détenu et par jour.

Sur une base annuelle, cela revient à un coût total de 320 000 euros.

Ces traitements sont intégralement pris en charge par l'État belge.

Prison

Traitements à la méthadone au 1er mars 2011

Andenne

21

Anvers

24

Arlon

6

Bruges

16

Termonde

2

Dinant

2

Forest

17

Berkendael

3

Gand

20

Hasselt

38

Hoogstraten

2

Huy

1

Ypres

6

Ittre

14

Jamioulx

19

Lantin

1

Louvain central

0

Louvain secondaire

4

Marneffe

0

Malines

1

Merksplas

12

Mons

11

Namur

15

Nivelles

4

Audenarde

3

Paifve

0

Ruiselede

0

Saint-Hubert

12

Saint-Gilles

12

CFF Tongres

0

Tournai

14

Turnhout

2

Verviers

5

Wortel

6

Total

293


In bijgaande tabel vindt u een overzicht per inrichting van het aantal gedetineerden dat op 1 maart 2011 een methadonbehandeling volgde.

Deze cijfers zijn gebaseerd op de jaarlijkse telling van het aantal methadonbehandelingen in de Belgische gevangenissen.

De kostprijs bedraagt 3 euro per gedetineerde per dag.

Op jaarbasis komt dit neer op een totale kostprijs van 320 000 euro.

Deze behandeling valt integraal ten laste van de Belgische Staat.

Gevangenis

Methadon-behandelingen op 1 maart 2011

Andenne

21

Antwerpen

24

Aarlen

6

Brugge

16

Dendermonde

2

Dinant

2

Vorst

17

Berkendael

3

Gent

20

Hasselt

38

Hoogstraten

2

Hoei

1

Ieper

6

Ittre

14

Jamioulx

19

Lantin

1

Leuven Centraal

0

Leuven Hulp

4

Marneffe

0

Mechelen

1

Merksplas

12

Bergen

11

Namen

15

Nijvel

4

Oudenaarde

3

Paifve

0

Ruiselede

0

Saint-Hubert

12

Sint-Gillis

12

GFC Tongeren

0

Doornik

14

Turnhout

2

Verviers

5

Wortel

6

Totaal

293