SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2010-2011 Zitting 2010-2011
________________
3 mai 2011 3 mei 2011
________________
Question écrite n° 5-2195 Schriftelijke vraag nr. 5-2195

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

van Yves Buysse (Vlaams Belang)

à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
________________
Société nationale des chemins de fer belges (SNCB) - Voyageurs en séjour illégal dans notre pays - Émission de titres de transport gratuits Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Reizigers die illegaal in het land verblijven - Uitschrijven van nultickets 
________________
asile politique
Société nationale des chemins de fer belges
transport de voyageurs
titre de transport
migration illégale
demandeur d'asile
politiek asiel
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
plaatsbewijs
illegale migratie
asielzoeker
________ ________
3/5/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten
3/5/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten
________ ________
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4391 Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4391
________ ________
Question n° 5-2195 du 3 mai 2011 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 5-2195 d.d. 3 mei 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

En octobre 2002, la SNCB a introduit un « titre de transport gratuit » pour les demandeurs d’asile expulsés. Lorsqu’un accompagnateur de train constatait qu’un voyageur se trouvant à bord ne disposait ni d’un ticket ni d’argent mais bien d’un ordre de quitter le territoire dont la « durée de validité » ne dépassait pas deux mois, il pouvait délivrer à cet étranger expulsé un titre de transport gratuit valable jusqu’à la dernière gare avant la frontière. En théorie, bien entendu, on considère que l’étranger se rend à la frontière en train et quitte le pays.

Voici mes questions :

1) Ce système est-il toujours appliqué ?

2) Ne s'adresse-t-il qu'aux étrangers expulsés qui peuvent présenter un ordre de quitter le territoire ou également aux étrangers sans-papiers ?

3) A-t-on depuis lors prévu que l'accompagnateur de train doit prendre note de l’identité des étrangers expulsés afin de pouvoir constater une récidive ?

4) Combien de ces titres gratuits a-t-on délivrés en 2008, 2009 et 2010 ?

 

In oktober 2002 heeft de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) een zogenaamd " nulticket " voor uitgewezen asielzoekers ingevoerd. Dit kwam erop neer dat indien een treinbegeleider vaststelde dat er een treinreiziger aan boord was die over geen ticket of over geen geld beschikte maar wel over een bevel om het land te verlaten dat de " geldigheidsduur " van maximum twee maanden niet overschrijdt, door die treinbegeleider aan de uitgewezen vreemdeling een ticket tegen een nultarief werd uitgereikt dat geldig was tot het laatste station voor de grens. De theorie is natuurlijk dat men er dan van uit gaat dat de betrokken vreemdeling effectief tot aan de grens op de trein zit en dan het land verlaat.

Mijn concrete vragen:

1) Wordt dit systeem nog steeds toegepast?

2) Is dit enkel bedoeld voor uitgewezen vreemdelingen die een bevel om het land te verlaten kunnen voorleggen of dient dit ook voor vreemdelingen zonder papieren?

3) Werd, met het oog op vaststelling van herhaling, ondertussen reeds voorzien dat de treinbegeleiders de identiteit van de uitgewezene noteren?

4) Hoeveel dergelijke tickets van het nultarief werden uitgereikt in 2008, 2009 en 2010?